Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

List av oregonpine.

Existentiell tro
- en kort introduktion till ett nyckelbegrepp.

av Carl Gustaf Olofsson

Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell tro är ett nyckelbegrepp i såväl i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" (1999, 2014, 2020) som i ett antal artiklar och bloggar. Samtliga dessa texter finns tillgängliga på Internet, antingen här på webbplatsen Språk, tro och religion eller på Gustafs videoblogg.    

 

Mycket summariskt gäller den existentiella tron huruvida vi tror att kärlek, omsorg och förnuft kan utvecklas mot allt större bärighet i våra konkreta förgängliga liv och också tror att dessa kvaliteter i bästa fall kan bli styrande krafter överordnade våra rädslor, behov och beroenden. Tro i existentiell mening - eller trons existentiella sida - är (1) att tro att denna möjlighet är reell och (2) att i sitt konreta liv efter bästa förmåga bejaka utvecklingen av dessa kvaliteter i såväl våra egna personliga liv som i andras och i världen. Icke-tro är att avvisa eller förneka denna möjlighet. 

Centralt i webbplatsens huvudtexter är att försöka visa att den existentiella tron är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla och fördjupa en grundupplevelse av mening, självrespekt och hemhörighet i tillvaron. 

Kraften och bärigheten i den existentiella tron är oberoende av teistiska och metafysiska föreställningar - t.ex. tron på en personlig Gud och ett liv efter döden. Vår bedömning av den existentiella trons relevans och giltighet för våra liv är också oberoende av den naturvetenskapliga kunskap som står oss till buds. Argumenten för och emot formas utifrån personliga erfarenheter, kunskap och forskning inom samhälls- och betendevetenskap, filosofisk analys, kulturens olika berättelser i form av litteratur, film, konst etc.    

Den existentiella tron och den livshållning den är förbunden med, här kallad delaktighetens livshållning, kan formuleras och motiveras inom ramen för olika religiösa och kulturella föreställningsvärldar. Den kan också i stor utsträckning vara intuitiv och ordlös. Den kan alltså vara såväl sekulär, humanistisk, ateistisk som t.ex. kristen, buddhistisk, islamsk. Den är kristen när den finner näring och stöd i den kristna traditionens berättelser, riter och själavård.

Om man dristar sig att tolka den kristna kyrkans primära uppgift från detta perspektiv så är den att (1) att stödja människor att aktivt och medvetet välja att efter bästa förmåga leva i delaktighetens livshållning och (2) att genom rit, förkunnelse och själavård stödja människor att i livets olika förvecklingar och påfrestningar stå kvar i och fördjupa den existentiella tron och delaktighetens livshållning. Allting annat är sekundärt. Den sista meningen kan upprepas med stora bokstäver! ALLTING ANNAT ÄR SEKUNDÄRT!

Denna förskjutning av tyngdpunkten inom kyrkan när det gäller synen på sin primära uppgift kommer sannolikt aldrig att inträffa, åtminstone inte inom min livstid. När det nu hunnit bli 2012 har jag insett och accepterat att den retoriska formeln "Jag tror på Gud" (detta tema blev ämnet för min första blogg hösten 2010) är viktigare än allt annat. Att man ställer sig bakom dessa ord med allvar och utan att rodna, oavsett vad man lägger in i dom, är det primära kravet för att vara präst eller aktivt verksam inom kyrkan. Det innebär att visionen av vad jag i kapitel 7 i boken Existentiell livssyn - kristen tro?  kallar "de två portarnas kyrka" är naiv och omöjlig eftersom den bygger på att det måste vara öppet och erkänt att man kan vara kristen utan att tro på gud. Detta är såvitt jag förstår idag helt omöjligt, och någon vilja att ta strid för en sådan syn finns inte. Om än omöjlig och orimlig tycker jag fortfarande att det är en vacker och poetisk vision av en framtida kyrka. Så det tål gott att läsas. Och jag behöver inte ta avstånd från det som formuleras där trots att jag numera är aktiv inom förbundet Humanisterna. 

De första två sidorna i artikeln Har kristen tro en framtid? ger en kort introduktion till begreppet existentiell tro. Om man vill gå ett steg djupare kan man läsa Kapitel 6: Existentiell tro från boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Kapitlet går att läsa fristående. För att begreppet ska ska få full tyngd bör boken läsas i sin helhet. 

 

PS. Existentiell livssyn - kristen tro? kom på senvåren 2020 ut som tryckt bok genom ett överraskande initiativ från det lilla bokförlaget Alternaliv. Den finns att köpa på Adlibris, Bokus m.fl. DS.

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

 

Till sidans början!