[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter - index]
[Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus


Länk till webbplatsens förstasidaD-uppsats - Religionsvetenskap

Uppsatsen är framlagd vid Estetisk-Filosofiska Fakulteten vid Karlstads universitet den 9 oktober 2006. Handledare och examinator: Cristina Greenholm. Uppsatsen webbpubliceras här med författarens tillstånd. (Webbpublicering 8.2.2007). 

 

 

 

Människan - Guds mötesplats

En studie av kristologins
förankring i det jordiska.

Christer Hugo

 

Noter  
Litteratur

 

 

Inledning

Kristologin – läran om Kristus – är fundamental för den kristna trosreflektionen. Ja, som John Macquarrie uttrycker det, är kristologin inte så mycket en gren av den kristna teologin som dess centrala tema. Möjligen delar läran om Kristus centrum med den lika grundläggande läran om Gud. [1]

I äldre dogmatiska framställningar av konservativt snitt på evangelisk-luthersk mark har det varit vanligt att noggrant dela upp kristologin i dels läran om Kristi person, Kristi liv och Kristi verk. [2] Macquarrie noterar likaså att kristologin behandlar Kristi person och verk. [3] En långt driven schematisering är dock knappast produktiv ens från pedagogisk synpunkt och förefaller dessutom förutsätta en förenklad syn på teologins och kristologins problemställningar. Därför har den i hög grad övergivits av tongivande moderna lutherska systematiker. [4] Kristi person och verk hör för intimt samman i reflektionen för att skiljas åt på ett konstlat vis. Det hindrar inte att olika aspekter av kristologin kan och bör behandlas för sig, även om de olika aspekterna befruktar och belyser varandra. [5]

Fokus för denna uppsats är den kristna läran om inkarnationen, dvs tanken att Gud blir människa eller framträder i jordisk gestalt på ett särskilt sätt i människan Jesus från Nasaret.

 

Bakgrund

Doketismen (idén, driven i olika grad, att Jesu kroppslighet är blott ett sken) har genom den kristna kyrkans historia avvisats av ledande traditionsströmningar. Likafullt finns på grund av det teologiska språket kring Jesu person som den andra personen i treenigheten en ständig risk för vad vissa teologer kallat en ”omedveten doketism”. [6] Kristus b [7] lir på ett ensidigt vis den preexistente gudssonen, som kommit ner från himmelen till jorden, och/eller theios aner, den gudomlige mannen (sic!) som Gud har försett med övernaturliga krafter. [8]

Friedrich Schleiermachers utgångspunkt i sin epokgörande kristologi var däremot Jesu Kristi framträdande i historien som ett naturligt faktum, som människa bland människor. [9] Idag finns en bred konsensus bland ledande teologer att det är där kristologin måste börja – i Jesu fulla mänsklighet. Varför? John Macquarrie skriver att

”detta är något som kyrkans nuvarande undervisningssituation fordrar. Vi lever i en sekulariserad epok, där redan ordet ’Gud’ har blivit oåtkomligt för många människor. Hur kan vi då hoppas tala förståeligt om Jesus Kristus, om vi börjar med att säga att han kommer från Gud eller identifierar honom med det gudomliga Logos?” [10]

Men inte enbart från den kyrkliga förkunnelsens praktiskt-pedagogiska krav kommer nödvändigheten att starta i Jesu mänsklighet. Det handlar om det innersta i läran om inkarnationen, menar Macquarrie:

”Om det finns någon sanning i föreställningen om inkarnationen, då måste det innebära att människor måste mötas (av förkunnelsen och teologin) där de är. Och det betyder i en sekulariserad tid i deras vanliga, vardagliga mänsklighet. De tänker kanske inte särskilt mycket på Gud eller förstår särskilt mycket av talet om Gud, men de har någon förståelse av vad mänsklighet handlar om och även av det mänskligas hemlighetsfullhet. Om Jesus Kristus ska vara meningsfull i en sådan situation, så är det såsom en som delar mänskligheten med oss.” [11]

Kristologin måste alltså förankras i det mänskliga och jordiska för att kristen förkunnelse ska bli något annat än teologiskt fikonspråk för de religiöst specialintresserade. Talet om Kristus måste angå människors vanliga liv idag. Gör förkunnelsen inte det, har man heller inte gjort allvar av inkarnationstanken utan riskerar på nytt en ”omedveten doketism”.

Syftet med denna uppsats är att ge ett bidrag till den pågående reflektionen kring hur den kristna inkarnationstanken kan förankras i vår vardagliga verklighet och doketismen därmed undvikas – detta utifrån tankar hos Carter Heyward, John Macquarrie, Grace M Jantzen och Friedrich Schleiermacher. Syftet har, i enlighet med citatet ovan från Macquarrie, såväl praktisk-teologiska som systematiska implikationer, som utrymmet i en mindre uppsats dock inte tillåter närmare utredning av.

 

Material

Det huvudsakliga materialet för min undersökning utgörs av följande litteratur, för vilket urval jag också här i anslutning till respektive titel anför skälen:

Carter Heyward, Saving Jesus From Those Who Are Right: i detta arbete för Heyward ett omfattande resonemang om kristologiska frågor som har direkt bäring på uppsatsens syfte; John Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought: Macquarries standardverk om kristologin är ovärderligt för återkoppling till de olika kristologiska teologierna genom kyrkans historia, men han lämnar också ett viktigt eget bidrag till diskussionen – ett bidrag som utgår från premissen att doketismen är det ödesdigra diket som måste undvikas; Grace M Jantzen, Becoming divine. Towards a feminist philosophy of religion: hennes kritik mot det sätt på vilket hon menar att traditionell religionsfilosofi undervärderar eller helt bortser från kropp och kroppslighet kan ge nya impulser för inkarnationsteologin, som ju kvalificeras just av kroppsligheten.

Ur Macquarries bok hämtar jag dessutom också i huvudsak materialet avseende Friedrich Schleiermachers kristologi, även om jag härvidlag likaså har använt Schleiermachers egen skrift Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern och konsulterat dogmhistorisk handbokslitteratur. Schleiermacher är förstås en teologisk portalgestalt vars betydelse är svår att överskatta, och av Macquarries framställning framgår hur viktig roll hans kristologiska tänkande har spelat. Läsningen av Macquarries redogörelse av hans kristologi gav mig uppslag som jag fann spännande att följa inom ramen för min undersökning. Inte minst tyckte jag mig vid litteraturstudiet finna intressanta linjer från Schleiermacher till Grace M Jantzen. Det gäller särskilt det monistiska perspektivet på Gud och världen.

 

Metod

I redogörelsen för de olika författarnas kristologiska tankar och för religionsfilosofiska resonemang som är tillämpliga på inkarnationsteologin (i Jantzens fall, eftersom hon i föreliggande bok inte formellt behandlar kristologiska frågor), ämnar jag analysera materialet utifrån tre frågeställningar som jag vid tolkningen av litteraturen funnit fruktbara:

1. Hur förhåller sig uppenbarelsen till människors kontinuerliga, ”vanliga” erfarenhet?

2. Vilken plats och funktion har Jesus såsom den historiska inkarnationen? (Även om Grace Jantzen på flera ställen i sitt här anförda arbete berör Jesusgestalten och kristologiska frågor, aktualiseras dock inte denna fråga direkt av henne.)

3. Hur kan man förstå inkarnationen som något idag pågående, dvs hur relateras historien till nuet och vilken är – om någon – Jesu plats i en pågående inkarnation?

Här är det på sin plats att precisera nyckelbegreppen ”uppenbarelse” och ”historisk inkarnation”:

Med ”uppenbarelse” avser jag förmedling av kunskap
                 och/eller insikt om gudomliga eller andliga ting.

Med ”historisk inkarnation” avser jag föreställningen om människan Jesus från Nasaret som särskilt kvalificerad uppenbarelseform för Gud.

Först följer en tolkning av litteraturen. Jag inleder med Carter Heyward, eftersom hon av mina utvalda författare ger den fullödigaste framställningen av sin egen kristologiska bearbetning i föreliggande verk. Därnäst är det naturligt att behandla John Macquarries kristologi såsom han utvecklar den i Jesus Christ in Modern Thought. Grace M Jantzens bok ger från sin religionsfilosofiska horisont ytterligare viktiga perspektiv från den samtida diskussionen och belyser resonemang hos Heyward och Macquarrie. Friedrich Schleiermachers påverkan på modernt teologiskt tänkande kan, som sagt, knappast överskattas. Han kommer sist i tolkningen av främst två skäl: 1. Beträffande Schleiermacher hänvisar jag i hög grad till sekundärlitteratur (Macquarrie), 2. Jag fann det fruktbart att först redovisa tre nutida författare för att avsluta med en äldre. Det ger en tydligare tråd bakåt i traditionen och idéhistorien.

Det bör dessutom påpekas att de svar jag funnit på frågeställningarna enligt ovan kommer i varierande ordning och inte sällan i kombination med varandra i den löpande framställningen.

Efter tolkningen av litteraturen gör jag en jämförelse av de svar jag funnit på mina frågor. Det avslutande avsnittet utgörs av några egna slutsatser och reflektioner.

 

Tolkning av litteraturen

Carter Heyward

För Heyward är det fundamentalt att det råder en avancerad växelverkan mellan de bibliska berättelserna om Jesus och varje generation som läser dem. Berättelserna expanderar med oss och vi expanderar med dem. Hon skriver:

“På grund av honom (Jesus), dras vi kristna utöver och bortom vad vi hade varit utan dessa berättelser och bilder om en radikalt trofast broder. Och på grund av oss, hans systrar och bröder, dras bilderna av Jesus långt bortom de horisonter vi eller de som gått före oss kunde ha föreställt sig.” [12]

Att beskriva vem Jesusgestalten är utgör således inte en uppgift som är en gång för alla utförd. Jesu historiska inkarnation bearbetas i en ständigt pågående process, i vilken en mängd bilder får plats och måste få plats. Det finns inte en enda bild av Jesus som är den sanna, utan var och en skapar vi utifrån våra förutsättningar vår egen Jesus. [13] Rötterna finns i den historiska personen Jesus från Nasaret, men ”Kristus” formas av våra behov och vår fantasi (det senare ett begrepp i sammanhanget som Heyward lånar från Dorothee Sölle). [14] Enligt Heyward behövs det ungefär lika många Jesusbilder som det finns varelser på jorden. [15]

Den mänskliga erfarenheten i varje tid är alltså avgörande för den kristologiska reflektionen. Här strålar uppenbarelse och ”vanlig” erfarenhet samman. Men det är erfarenheten i relationen som är den viktiga och den produktiva. Heyward tar starkt avstånd från det hon kallar en självupptagen andlighet. Denna – i vilken man ensidigt vänder sig inåt mot sig själv eller sitt eget - menar hon är ett uttryck för en epidemisk individualism som från västerlandet sprider sig över världen. [16] Det gäller att gå bortom självupptagenheten och mötas inte primärt för samtal om Gud utan mötas i Gud. Med en ordlek som är svår att översätta till svenska skriver Heyward:

”I am not much of a theist, but I believe in God. By this I mean that it is actually inside God that I believe; inside God we live, grow, die, and go on together through this power that connects us, each and all, to humans and other species of other generations.” [17]

Relationskraften (power in relation) är helig eftersom den håller oss samman som skapade varelser och för oss framåt och inkarneras i oss varje ny dag, precis som den också ständigt på nytt ingjuter Jesu närvaro bland oss. [18]   I relationen, säger Heyward, möts vi nära Guds hjärta. [19] Vårt (och med ”vårt” menar Heyward såväl alla människor som ”stjärnor och sniglar, eukalyptus och elefanter” [20] ) gemensamma liv i världen är rotat i Gud, men det är samtidigt skadat och hotat av ondskan. Likt vår broder och medvarelse Jesus från Nasaret, av de första kristna betecknad som ”Kristus” och i vilken Anden uppenbarade sig som kärlekens närvaro, är vi kallade att tillsammans vara helare och befriare. [21]

Målet är att leva mer och mer helt i en ömsesidig relation med allt levande, och på vägen dit är Gud vår heliga kraft [22] - Gud inte förstådd som en makt utanför oss utan i oss, i vår relation, i Jesu liv som det skildras i de bibliska berättelserna om honom. För detta är det viktigaste i Jesusberättelsen: inkarnationen, dvs ”Gud är med oss, i köttet, förkroppsligad bland oss, i begynnelsen och i slutet” [23] . På så sätt fortgår inkarnationen, med impulser och inspiration från Jesusgestalten och de bibliska berättelserna om honom.

Alltså är inkarnationen inte avslutad eller fullbordad utan fortsätter. Vi är, liksom Jesus och i hans Ande, kallade att, med ett nybildat engelskt verb, god. Cristina Grenholm har gett översättningsförslaget ”guda”. [24] Att ”guda” innebär att vara människa/skapad varelse fullt ut. Att ”guda” innebär att älska, [25] det innebär ”att förkroppsliga Anden som skapar och befriar världen, Hon som är inkarnerad bland oss här och nu och som bokstavligen i varje ögonblick kallar oss till liv.” [26]

 

John Macquarrie

För Macquarrie är det grundläggande och primära kristologiska konstaterandet att Jesus Kristus var människa bland människor. [27] Detta är det centrala bålverket mot det som han i hela sin framställning ser som den stora faran, den stora heresin, nämligen doketismen. Samtidigt måste då den kristologiska diskussionen börja med en ännu mer fundamental fråga: Vad är en människa? [28] Vad skiljer t ex människan från djuren? Vad är det som gör henne så speciell?

Med hjälp av filosofer som Friedrich Nietzsche och Jean-Paul Sartre prövar Macquarrie svaret att det unika ligger i människans förmåga till transcendens.  Här finns plats för reflektion såväl kring den historiska inkarnationens möjlighet hos Jesusgestalten som hos varje människa. För människan är inte, hon blir. ”Den mänskliga naturen, om vi brukar ett traditionellt uttryck, håller fortfarande på att bildas.” [29]

I Ernst Blochs tänkande utvidgas transcenderandet till och med till hela universum. I allt finns en ”hoppets princip”, en potentialitet till något ännu inte skådat. Men det är människan som är denna potentialitets bärare, och därmed blir också det mänskliga ett i religiös mening vördnadsbjudande mysterium. [30] Just genom utgångspunkten att en del av människans karakteristika är att hon har förmåga till transcendens (eller med Alfred North Whiteheads terminologi, self-creativity) [31] menar Macquarrie att risken för en reduktionistisk kristologi då man börjar den kristologiska reflektionen från Jesu mänsklighet är undanröjd. [32] Han skriver:

”Varje människa som har trätt in på transcenderandets stig visar redan därigenom att mänsklighet alltid är ’mera’ än vi tror, och det återstår alltjämt att upptäcka hur långt det mänskligas mysterium kan sträcka sig mot det högsta mysterium vi kallar ’Gud’.” [33]

Traditionstrådar för en sådan ”humanistisk” kristologi eller kristologi ”underifrån” finner Macquarrie i både Gamla och Nya testamentet, i synnerhet hos Paulus. Den finns som en strömning i hela den kristna tolkningshistorien, om än under lång tid underordnad kristologin ”ovanifrån”. Irenaeus är en viktig traditionslänk, men egentligen är det först med Schleiermacher som kristologin med mänsklig utgångspunkt framträder i utarbetad form. [34]

Jesus är en människa bland människor. Men samtidigt är han unik. Hur då? Eller med min frågeställning: Vilken funktion har Jesus som den historiska inkarnationen? Macquarrie svarar att han är den representativa människan. Forfarande idag kan människor uppleva att Jesus Kristus, som är ett med oss i alla mänskliga erfarenheter, dock skiljer sig från oss genom att han har tagit de mest centrala av människans möjligheter till en ny nivå. [35] ”Det finns”, skriver Macquarrie,

”inom oss en arketyp, ett ideal, en lockelse som drar oss och som – det är vår tro – vi ser fullkomnad på ett enastående sätt i Jesus Kristus. Ja, den är inte endast fullkomnad, utan den övergår (transcenderar) till och med allt som våra samveten hade föresatt oss. Vi känner igen honom som den representativa människan, Ordet som blivit kött.” [36]

Och det han fullkomnades i, inte på ett magiskt sätt utan under kamp, steg för steg, det var kärleken – kärleken till Gud, medmänniskorna och hela kosmos såsom Guds skapelse. ”Arketypen tog (genom Jesu strävan, mitt förtydligande) gestalt i en faktisk människa och så formades en ny mänsklighet.” [37]

Återigen innebär detta alltså ingen väsensskillnad mellan Jesus och övriga människor, blott en gradskillnad. Gudsbilden, som på något sätt – i alla fall rudimentärt - finns hos oss alla, framträdde i ogrumlad klarhet i honom. Men att inkarnationen skedde i Jesus Kristus var egentligen inte någon ”onormal” händelse i skapelsen, utan en naturlig utveckling. Uppenbarelsen sker i så måtto inom den ”vanliga” erfarenhetens gränser. Inkarnationen ägde ju rum ”inom ramen av en mänsklighet på vilken Gud överallt har andats liv” och som Gud redan har förlänat sin avbild på ett grundläggande sätt. [38]

Macquarrie menar att hans kristologiska tolkning mycket väl låter sig förena med den kalcedonensiska terminologin beträffande Kristi gudomliga respektive mänskliga natur (fysis) – det vill säga, försåvitt man gör den erforderliga förändringen av begreppet ”natur” från något statiskt eller en vilande essens till ett dynamiskt begrepp om något som håller på att bli. Bara så tolkade blir egentligen Kalcedons formler meningsfulla för vår tid. Och Macquarrie pekar, som nämnts, dessutom på djupa traditionstrådar för sin tolkning. [39]

Varken Guds natur eller människans natur är således något givet, statiskt, utan de är båda under utveckling, och detta i samspel med varandra, tydligast illustrerat eller uppenbarat i Jesus Kristus. Inkarnationen hos oss hör samman med inkarnationen hos Jesus. Guds natur söker hela tiden nya uttryck för sin kärlek. [40] Och människan söker hela tiden sitt autentiska väsen i sitt sökande efter gemenskap med Gud. I Kristi person sammanförs dessa processer på ett förebildligt sätt. [41] Macquarrie:

”Där vi står vet vi ännu inte vad mänskligheten kommer att bli, men kristen tro pekar på Jesus Kristus som uppenbarelsen av den fullkomnade mänsklighet som vi är ämnade till.” [42]

 

Grace M Jantzen

Jantzen levererar skarp kritik mot det sätt på vilket traditionell anglo-amerikansk (manlig) religionsfilosofi tar det oberoende, filosoferande subjektet för givet. I cartesiansk efterföljd har detta subjekt setts som i stort sett oberoende av omvärlden och fysiska förhållanden; rationellt och okroppsligt svävar det över allt och är helt enkelt. Detta får följder också för hur man tänker sig Gud eller det gudomliga. Jantzen exemplifierar med den brittiske religionsfilosofen Richard Swinburne, som till synes oproblematiskt tar steget från att föreställa sig  själv som ett okroppsligt, oändligt subjekt till att föreställa sig Gud som ett okroppsligt, oändligt subjekt. [43]

Som underliggande förutsättning för Swinburnes och andra traditionella anglo-amerikanska religionsfilosofers resonemang finner hon vad hon kallar en dödens symbolvärld. [44] Enligt denna är det endast när döden befriar subjektet från den besvärliga kroppen som sann gudslikhet uppnås. [45]

Den franske psykoanalytikern Jacques Lacans tes att subjektet inte alls är rationellt och oberoende utan mera speglar brytningen mellan subjektet och modern och formas på ett fragmentariskt och ständigt ofullbordat sätt underminerar grunden för tanken på det oberoende rationella subjektet. [46] Inte undra på, menar Jantzen, att traditionella religionsfilosofer sorgfälligt har undvikit de psykoanalytiska teorierna i sitt tänkande.

Dock förblir dödens symbolvärld vid oförminskad vigör också hos psykoanalytikerna. Enligt Sigmund Freud hör det till religionens förtjänster att den har garanterat civilisationens bestånd och hållit dödsdriften i schack. [47] Men, säger Jantzen, ”Gud måste i ett sådant system givetvis vara fast manlig, eftersom civilisationen är byggd på herraväldet över det ’kvinnliga’ kaos, naturen och döden.” [48]

Även hos Lacan hör det kvinnliga begreppsligt samman med döden, herravälde över döden med herravälde över det kvinnliga [49] , om än Lacan är mera mångbottnad än Freud. Ett exempel: Hos Lacan är det grundläggande meningsskapande mönstret manligt och androcentriskt, men på samma sätt som Gud går utanför alla mönster och bilder och språk och i kvalificerad mening är den Andre, så gör också kvinnan det för mannen: i alla fall i hans fantasi blir hon den Andre. [50]

Denna nyans rubbar emellertid inte de grundläggande strukturerna. Gud eller gudsföreställningen förblir garant för den manliga dominansen och därför dominansen av dödens symbolvärld.

Frågan är då: måste även en religionsfilosof som Jantzen träda in i denna värld och göra dess språk till sitt? Nej, svarar hon, och försöker konstruera ett nytt. [51] Till sin hjälp tar hon bl a de franska filosoferna Jacques Derrida och Luce Irigaray. Särskilt är det viktigt för henne att komma bort ifrån det binära tänkandet, motsatsernas pedagogik, som hon menar varit och är så ödesdiger - dvs uppdelningen mellan Gud och världen, ateism och teism, religion och sekularism, man och kvinna osv. [52] Uppgiften är att skapa en fruktsamhetens symbolvärld som på ett bättre sätt kan handskas med människans dödsdrift än dödens symbolvärld har gjort. [53] En ny symbolvärld som även gör upp med den nedärvda maskulinistiska driften mot oändlighet, som Jantzen hävdar haft katastrofala följder för mänskligheten och världen i stort. [54] Det blir ju aldrig nog, eftersom varje begränsning har setts som outhärdlig. Men världens resurser är begränsade. Och våra liv har sina gränser. Inte heller är det konstruktivt för vår självbild om vi fortsätter att beskriva det gudomliga som oändligt. Jantzen skriver:

”Ändlighet är inget ont. Det är tvärtom strävan att besegra ändligheten i stället för att behandla den med respekt som har orsakat mycket ont, mycket lidande.” [55]  

Uppgiften att skapa en ny symbolvärld är grannlaga. I vår västerländska kontext innebär den inte minst att ständigt medvetet förhålla sig till den bibliska och kristna traditionen, som i så hög grad format oss. [56] Utgångspunkten för ett nytänkande måste bli erfarenheten. Men det handlar då inte om det av yttre förhållanden oberoende och suveräna subjektets inre erfarenhet, utan erfarenheten grundad i de jordiska, materiella förhållandena. Här är Jantzen kritisk mot hur arvet från Schleiermacher har fungerat; med sin betoning av det individuella subjektets oberoende har det har fått tjäna som ideologiskt stöd för religionens opolitiska privatisering, även om Jantzen påpekar att denna konsekvens knappast var avsedd av Schleiermacher själv. [57]

Om emellertid erfarenheten grundas i de jordiska omständigheterna blir perspektiven nerifrån och från de förtryckta och osynliggjorda kvinnorna avgörande. Dock är man förvisso inte i mål med detta: tolkningsinstrumentet ”kvinnors erfarenhet” betyder inte att man skaffar sig en gemensam utsiktspunkt. Tvärtom finns det, menar hon, ingen gemensam utsiktspunkt, eftersom kvinnors vanliga, materiella livsförhållanden är så oöverskådligt skiftande och olika. Var och en kan bidra med sitt unika perspektiv till symbolvärlden men kan aldrig göra anspråk på att äga hela bilden. Resultatet blir därför inte ett centralt perspektiv utifrån vilket allt skulle utgå, utan ett mönster – ett mönster där perspektiven från de förtryckta, fastän dessa perspektiv är olika, ändå griper i varandra. [58]

Med dessa förutsättningar vill Jantzen skapa en fruktsamhetens symbolvärld, där födelsen, inte döden, är den primära konceptionen - ”Ty ett barn har fötts” (Jes 9:6). [59] Här blir, skulle man kunna säga, hennes språkbruk tydligt ”inkarnatoriskt”. Hon hämtar terminologin från Hannah Arendt: i stället för ”dödliga” (mortals) är alla människor natals [60] , ett svåröversatt ord; möjligen kunde man nybilda ordet ”födliga”. Alla rymmer i sig möjligheten att genom att ge sig in i fruktsamhetens kategorier i stället för dödens överbrygga den för världen och livet ödesdigra klyftan mellan livets materiella förhållanden och symbolvärlden. Eller för att använda ett annat begreppspar: klyftan mellan ordet och köttet. Så kan alla delta i inkarnationen, dvs bli mänskliga/gudomliga; [61]   som hos Luce Irigaray hör att bli gudomlig oupplösligt samman med att bli mänsklig. [62] I denna process ska medvetenheten om omvärlden öka, medkänslan bli starkare. Jantzen uttrycker sig så här på ett ställe:

”Ett feministiskt mål med att bli gudomlig, såsom jag har uppsatt det, är att öka känsligheten för den Andras ansikte: den Andra i denna värld, inte någon annan värld bortom kroppen eller döden.” [63]

För Gud förhåller sig till världen ungefär som jag själv förhåller mig till min kropp - dvs världen är Guds kropp liksom kroppen är mitt kropps-jag (body-self), samtidigt som Gud inte är reducerbar till världens karakteristika lika lite som jag som människa är lika med kroppens fysiologiska processer. [64] Inkarnationen innehåller alltså hos Jantzen – liksom hos så många i den kristna traditionen - såväl ett realiserat som ett ännu-icke-moment. [65] Och eftersom Jantzen inte accepterar den i traditionellt västerländskt teologiskt tänkande grundläggande polariteten mellan Gud och värld och med exempelvis Alfred North Whitehead menar att även Gud förändras, så utvecklas Gud och människa i växelverkan i inkarnationsprocessen. [66]   

 

Friedrich Schleiermacher

Schleiermacher (1768-1834) var, för att tala med John Macquarrie, en mångfacetterad tänkare som ofta har blivit presenterad på ett förenklat sätt [67] . Hans monistiska religionssyn, enligt vilken subjektivt och objektivt, mänskligt och gudomligt i högsta instansen sammanfaller och Gud och världen egentligen är ett [68] , får emellertid avgörande betydelse för hur han framställer kristologi och inkarnationstanke. Med Bengt Hägglunds ord skulle man kunna uttrycka det så: ”det högsta mänskliga sammanfaller med det gudomliga eller oändliga.” [69]

Den primära kanalen för Guds uppenbarelse är den mänskliga erfarenheten. [70]   Härvid återfinns det viktiga begreppet Gefühl, som dock inte ska förstås som enbart den subjektiva känslan utan som inrymmer ett spektrum av djupa, mänskliga erfarenheter. Rudolf Otto brukar beteckningen ”andächtiges Erleben” i inledningen till sin utgåva av Schleiermachers Reden [71] . En klassisk utläggning av den fundamentala religiösa erfarenheten hos Schleiermacher är att det är att ”förnimma sig själv såsom absolut beroende” [72] , dvs ”das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl”. Denna term finns emellertid dock först i 1830 års upplaga av Schleiermachers troslära Der christliche Glaube [73] , och enligt Macquarrie är egentligen beskrivningen i Reden att föredra som sammanfattning av vad Schleiermacher menar är den för religionen konstitutiva erfarenheten, nämligen: ”sann religion är sinne och smak för det oändliga” [74] . I alla fall är denna definition i Macquarries tycke mera produktiv. [75]

Det oändliga och ytterst Gud uppenbarar sig genom vår mänskliga erfarenhet och våra intuitiva känslor. Det vill säga, som människor har vi förmågan att genom vår känsla, vår intuition (Anschauung), gå utanför de gränser som sinnena sätter. Vi har, med ett modernt uttryck, kapaciteten till transcendens. Och känslan och intuitionen är instrumentet genom vilket vi transcenderar våra fysiska begränsningar och träder i kontakt med det gudomliga eller oändliga. [76]

Hur beskrivs då Jesus hos Schleiermacher? Vilken plats och funktion har Jesus som den historiska inkarnationen? Han betecknas i Reden som ”medlare” (Mittler) [77] , en person i vilken människans längtan efter oändlighet – eller människans transcendens, om man så vill - på ett kvalificerat sätt har förenats med det mänskligt ändliga [78] . Han är helt och fullt människa men hans unicitet bland människor består i att han ägde ”ett fullkomligt ohämmat gudsmedvetande” (Gustaf Aulén om Schleiermachers syn på Kristus och frälsningen). [79]

Likafullt är Jesus inte den ende medlaren mellan oändligt och ändligt, gudomligt och mänskligt, utan i hans efterföljd kan alla människor bli medlare, dvs överbrygga klyftan mellan mänskligt och gudomligt [80] . I människan Jesus förverkligades den möjlighet som finns naturligt varje människa. [81] Jesu återlösningsverk utförs när människor i kyrkans gemenskap får del av kraften i hans gudsmedvetande. [82]

Denna inkarnatoriska process sker gradvis i en evolutionär utveckling, precis som fallet var med inkarnationen i Jesu person - som alltså enligt Schleiermacher inte heller var något som realiserades vid en speciell tidpunkt utan som växte fram. [83] Ja, i hela världshistorien kan man spåra en inkarnatorisk process, i vilken gudsmedvetandet växer. [84] Enligt Schleiermacher – och Macquarries tolkning av honom – sker Kristi tillblivelse som inkarnerat Logos parallellt med världens gradvisa tillblivelse. [85]

 

Jämförelse

Efter denna genomgång och tolkning ska jag nu jämföra de fyra författarnas svar på mina frågor till texterna för att därvid söka tydligare identifiera överensstämmelser och skiljaktigheter.


1. Hur förhåller sig uppenbarelsen till människors ”vanliga” erfarenhet?

Erfarenheten framstår hos alla fyra författarna som ett viktigt medel för insikt och medvetenhet om det gudomliga, dock med olika betoning. Hos Carter Heyward är den mänskliga erfarenheten i relationen med skapelsen i övrigt det helt centrala; hos John Macquarrie förefaller människan redan genom sin existens på ett fundamentalt ha del i det gudomliga, eftersom hon är en del av ”en mänsklighet på vilken Gud överallt har andats liv” (se citat ovan). Jag vill samtidigt här tillägga att Macquarrie inte behandlar uppenbarelsebegreppet explicit i föreliggande bok.

Grace M Jantzen delar Heywards syn på erfarenheten som utgångspunkt för talet om Gud. Härvidlag träder särskilt då perspektiven från förtryckta och osynliggjorda kvinnor i förgrunden. Erfarenheten, menar Jantzen, är inte det oberoende subjektets erfarenhet, utan erfarenheten som är rotad i de faktiska, jordiska förhållandena. Det innebär att alla kan bidra med sitt unika bidrag till samtalet men att detta självklart är starkt färgat av vars och ens materiella och politiska villkor.

Jantzen vänder sig här mot hur hon menar att arvet från Schleiermacher har använts i den västerländska religionsfilosofin. För även hos Schleiermacher är den mänskliga erfarenheten den primära uppenbarelsekanalen, men då i första hand med det enskilda mänskliga subjektet som utgångspunkt. Genom vår intuition och känsla kan vi som individer gå utöver våra begränsningar och komma i närkontakt med det gudomliga. Det oändliga finns i det ändliga, det eviga ryms i det tidsbundna.


2. Vilken plats och funktion har Jesus som den historiska inkarnationen?

Enligt Heyward utgör den historiska personen Jesus rötterna för vår vidare reflektion, men ”Kristus” (eller ”Jesus idag”, min benämning) formas av våra behov och vår fantasi. De bibliska berättelserna om Jesus från Nasaret lever sålunda i växelverkan med varje ny generation som tar del av dem.

Macquarrie understryker ännu starkare Jesus som mänsklig arketyp som en gång för alla fullkomnats i kärleken och som därigenom även lockar oss att förverkliga de möjligheter som finns i oss.

Som tidigare påpekats, arbetar inte Jantzen uttryckligen med kristologiska frågor i Becoming divine. [86]

Hos Schleiermacher möts liksom hos Macquarrie det högsta mänskliga (förenklat uttryckt: för Macquarrie strävan till kärlek och för Schleiermacher människans längtan efter oändlighet) och det gudomliga i Jesu person. I så måtto är Jesus medlare mellan Gud och människa; han överbryggar klyftan mellan gudomligt och mänskligt. Men samtidigt finns enligt Schleiermacher den möjlighet som förverkligades i honom i varje människa. I hans efterföljd kan därför var och en bli medlare mellan det gudomliga och det mänskliga.


3. Hur kan man förstå inkarnationen som något idag pågående, dvs hur relateras historien till nuet och vilken är – om någon - Jesu plats i en pågående inkarnation?

För alla fyra författare gäller, trots övriga inbördes skillnader och olika uttryckssätt, att inkarnationen inte är något avslutat; att förankra det andliga eller gudomliga i det kroppsliga eller upptäcka sambandet dessa storheter är en ständigt pågående process och uppgift.

En betydande skiljaktighet finns dock mellan Jantzen och Schleiermacher när det gäller synen på oändlighet respektive ändlighet. Om inkarnationen för Schleiermacher bl a betyder att det ändliga ska förenas med det oändliga, så ser Jantzen själva oändlighetssträvan i den västerländska traditionen med mycket kritiska ögon. Hon menar att den måste ersättas med ett erkännande och godtagande av de faktiska begränsningar som är våra – och även det gudomligas - villkor. [87]

Språkbruket är tydligt inkarnatoriskt hos både Heyward och Jantzen. Heyward talar om att ”guda”, som innnebär att ”förkroppsliga Anden som skapar och befriar världen, Hon som är inkarnerad bland oss här och nu och som bokstavligen i varje ögonblick kallar oss till liv.” (Se citat ovan). Och i detta kontinuerliga och progressiva vardande är också centrum i Jesusberättelsen närvarande: inkarnationen, dvs ”Gud är med oss, i köttet” (se citat ovan).

För Grace Jantzen gäller det först att övervinna det hävdvunna binära tänkandet och dualismen: Gud – världen, ateism – teism, man – kvinna osv. Här kan man, menar jag, spåra hos henne en principiell överensstämmelse med Schleiermachers monistiska åskådning. [88] I stället för de konfrontativa motsatsernas kategorier vill Jantzen erövra en ny symbolvärld att tolka tillvaron utifrån: fruktsamhetens symbolvärld, i vilken världen är Guds kropp. Det hon benämner dödens symbolvärld har, med sina manligt formulerade dikotomier, genom årtusendena visat sig få katastrofala konsekvenser.

Att delta i inkarnationen blir för Jantzen att utifrån fruktsamhetens kategorier i stället för dödens överbrygga klyftan mellan ordet och köttet, övervinna klyvningen mellan symbolvärlden och livets materiella villkor. Det innebär att bli mänsklig, vilket också är att bli gudomlig, dvs allt känsligare för den Andras ansikte som det möter här och nu, allt mer fylld av medkänsla.

I Macquarries reflektion är visserligen inkarnationen ur en synvinkel en gång för alla ett faktum i Jesus Kristus. I Jesu gestalt har mänsklig- och gudomliggörandets processer sammanförts på ett förebildligt sätt. Men samtidigt är varken Guds eller människans natur något statiskt, utan utvecklas hela tiden. I den utvecklingen får vi vara en aktiv del.

Hos Schleiermacher handlar Jesu medlarskap som nämnts om att överbrygga klyftan mellan det gudomliga och det mänskliga. Det är genom att detta skeende fortgår i kyrkans gemenskap, då människor får del av kraften i Jesu gudsmedvetande, som återlösningsverket fortsätter. Så fortgår även den inkarnatoriska utvecklingen – som jag uppfattar Macquarries tolkning av Schleiermacher - , eftersom Kristus även fortsatt blir till som inkarnerat Logos jämsides med världens utveckling mot allt större gudsmedvetande.

 

Slutsatser och reflektioner

Utifrån min utgångspunkt att doketismen i kristologin måste undvikas har det visat sig att alla fyra författare jag studerat kan ge värdefulla bidrag till den fortsatta bearbetningen av ämnet. Carter Heyward, John Macquarrie och Friedrich Schleiermacher är var och en noga med att förankra sina resonemang om kristologi och inkarnation i den mänskliga verkligheten. Och hos Grace M Jantzen finns rikt med material för en ”kroppslig” eller ”jordisk” teologi, även om hon inte uttryckligen ägnar sig åt kristologin. Låt mig alltså slutligen ännu en gång återvända till mina tre frågeställningar för några sammanfattande reflektioner som jag menar kan vara produktiva för vidare begrundan.


1. Hur förhåller sig uppenbarelsen till människors ”vanliga” erfarenhet?

Om vår vanliga värld i någon mening kan ses som Guds kropp (Jantzen), måste det betyda att Gud eller det gudomliga ger sig till känna, uppenbarar sig eller är förnimbart i den vanliga världen för vanliga människor, vanliga mänskliga subjekt. Detta sker genom olika erfarenheter; man skulle kunna säga, med ett eko från Schleiermacher, att Gud finns i min längtan, men också (med Heyward och Jantzen) i mina vardagliga relationer. Där kan det gudomliga erfaras av mig som subjekt, ett subjekt som på samma gång alltid är insatt i ett socialt sammanhang och underkastat specifika materiella och politiska villkor, vilket får stora följder för min tolkning av uppenbarelsen. Man skulle kunna säga att uppenbarelsen alltid inkarneras på ett konkret sätt i den som tar emot den.


2. Vilken plats och funktion har Jesus som den historiska inkarnationen?

I Jesu person sådan han skildras i bibelns berättelser framträder konkret människans potentialitet att utvecklas i kärleken; eller annorlunda uttryckt: i honom framträder gradvis på ett särskilt och representativt sätt den gudslikhet som finns i alla människor.


3. Hur kan man förstå inkarnationen som något idag pågående, dvs hur relateras historien till nuet och vilken är Jesu plats i en pågående inkarnation?

Bibelns berättelser om Jesus kan, i växelverkan med varje ny generation som tar del av dem, fungera som ett incitament och en kraft till att låta kärleken anta kropp i det vardagliga livet – ett incitament till oss att, för att använda Luthers uttryck, vara en Kristus för vår medmänniska. Jesusberättelserna och Jesusbilderna drar oss iväg ett längre stycke på vägen än vi kanske hade kommit utan berättelserna och bilderna. Och vi i vår tur vidgar Jesusbilderna och berättelserna på ett sätt som tidigare generationer inte kunde ha föreställt sig (Carter Heyward). [89]

Jesus idag (eller Kristus, om man så vill) är närvarande i den ömsesidiga relationen mellan människa och människa och mellan människan och allt skapat. Där möts vi, som Carter Heyward säger, nära Guds hjärta. Jesus är närvarande även när vi i kyrkans gemenskap upprättar varandra och ger varandra kraft att utvecklas.

När vi stärks i medvetenheten om allt levandes enhet och ömsesidiga beroende, när vi söker leva i kärlek och medvetenhet, då pågår Guds eller det gudomligas inkarnation och förs vidare i mänsklighetens evolutionära historia. Eller som John Macquarries skriver:

”Där vi står vet vi ännu inte vad mänskligheten kommer att bli, men kristen tro pekar på Jesus Kristus som uppenbarelsen av den fullkomnade mänsklighet som vi är ämnade till.” [90]    

 

 

Litteratur

 

Anmärkning: Så långt möjligt anges tryckort och tryckår, annars förlag och utgivningsår.

 

Aulén, Gustaf, Dogmhistoria. Andra upplagan, Stockholm 1927

Aulén, Gustaf, Kristen gudstro i förändringens värld. Femte upplagan,  Stockholm 1980

Bensow, Oscar, Dogmatik, Stockholm 1911

Grenholm, Cristina, Moderskap och kärlek, Riga 2005

Hemberg, Jarl, Holte, Ragnar, Jeffner, Anders, Människan och Gud, Lund 1982

Herder, Johann Gottfried, Mensch und Geschichte. Sein Werk im Grundriss. Herausgegeben von Willi A Koch, Feuchtwangen 1957

Heyward, Carter, Saving Jesus From Those Who Are Right, Fortress Press 1999

Hägglund, Bengt, Teologins historia. Upplaga 5:2, Stockholm 1984

Hägglund, Bengt, Trons mönster, Lund 1982

Jantzen, Grace M, Becoming divine. Towards a feminist philosophy of religion, Manchester University Press 1998 

Koehler, Edward W A, A Summary of Christian Doctrine, Second Revised Edition prepared for publication by Alfred W Koehler, St Louis, Missouri 1952 (Reprint 1971)

Luther, Martin, Om en kristen människas frihet jämte ett sändebrev till påven Leo X. Översättning från latinet av Gustaf Norrman. Stockholm 1916

Macquarrie, John, Jesus Christ in Modern Thought, SCM Press 1990 (Second impression 2003)  

Pieper-Mueller, Kristen dogmatik, Uppsala 1985

Rau, Michael, Das Leben erlöst – Keine Sühne im NT. Artikel i Deutsches  Pfarrerblatt 3/2005

Schleiermacher, Friedrich, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. In ihrer ursprünglichen Gestalt mit fortlaufender  Übersicht des Gedankenganges neu herausgegeben von Rudolf Otto. 5. durchgesehene Auflage. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen   1926.

Tillich, Paul, Systematic Theology, Volume II, The University of Chicago Press 1957 (Fifth Impression 1962)

Wingren, Gustaf, Människan och inkarnationen enligt Irenaeus, Lund 1947

Wingren, Gustaf, Credo, Lund 1974

 

 

Noter

 

[1] John Macquarrie, Jesus Christ in Modern Thought, SCM Press 1990 (Second Impression 2003), s 3.

[2] Så t ex Edward W A Koehler, A Summary of Christian Doctrine, Second Revised Edition prepared for publication by Alfred W Koehler, St Louis, Missouri , 1952 (Reprint 1971), Pieper-Mueller, Kristen dogmatik, Uppsala 1985. Oscar Bensow, Dogmatik, Stockholm 1911, gör uppdelningen “Jesu Kristi person” resp “verk”, vilket också den nutida konservativa dogmatiska framställningen Trons mönster av Bengt Hägglund (Lund 1982) gör.

[3] Macquarrie, a a s 3.

[4] Exempelvis Paul Tillich, Systematic Theology, Volume II, The University of Chicago Press 1957 (Fifth Impression 1962), Gustaf Wingren, Credo, Lund 1974, Gustaf Aulén, Kristen gudstro i förändringens värld, Femte upplagan, Stockholm 1980. I Jarl Hemberg, Ragnar Holte och Anders Jeffner, Människan och Gud, Lund 1982, betitlas visserligen det kristologiska kapitlet “Kristi person och verk”, men problematiseringen av de kristologiska frågorna är i linje med andra moderna dogmatiska verk.

[5] Se t ex Michael Rau, Das Leben erlöst – Keine Sühne im NT, Deutsches Pfarrerblatt 3/2005, som bibelteologiskt bearbetar och avvisar läran om Kristi död som ett ställföreträdande försoningsoffer.

[6] Macquarrie, a a s 343.

[8] Macquarrie, a a s 343, 80.

[9] Macquarrie, a a s 203.

[10] Macquarrie, a a s 343.

[11] Macquarrie, a a s 343, min övers. Om inte annat anges är översättningarna från andra språk mina egna.

[12] Carter Heyward, Saving Jesus From Those Who Are Right, Fortress Press 1999, s 3.

[13] Heyward, a a s 4: “Through these lenses, which I name in this text as the existential, political, and mystical moorings of my epistemology (how we know what we know), I have created the Jesus whom you will meet here.” (Min kursivering).

[14] Heyward, a a s 5.

[15] Heyward, a a s 4.

[16] Heyward, a a s 5, 13 ff.

[17] Heyward, a a s 5.

[18] Heyward, a a s 5.

[19] Heyward, a a s 6.

[20] Heyward, a a s 6.

[21] Heyward, a a s 6.

[22] Heyward, a a s 55.

[23] Heyward, a a s 71.

[24] Cristina Grenholm, Moderskap och kärlek, Riga 2005.

[25] Jämför Luthers ord om en kristens uppdrag att vara en Kristus för sin nästa; jämför även de två centrala satserna i Luthers Om en kristen människas frihet: ”1. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. 2. En kristen människa är alltings mest tjänstvillige tjänare och var man underdånig.” Martin Luther, Om en kristen människas frihet, övers Gustaf Norrman, Stockholm 1916, s 56.

[26] Heyward, a a s 71.

[27] Macquarrie, a a s 360.

[28] Macquarrie, a a s 360.

[29] Macquarrie, a a s 364: ”Human ’nature, to use the traditional expression, is still in process of formation.” Min övers. Se även hänvisningen till Aristoteles på s 367: “...Aristotle who insisted that it is never enough to ask what something is (ti esti) without asking the further question, what it is capable of becoming (ti en einai).”

[30] Macquarrie, a a s 366f.

[31] Macquarrie, a a s 368.

[32] Macquarrie, a a ss 367-368.

[33] Macquarrie, a a s 368, min övers. Jfr även Macquarries diskussion om Karl Rahner på s 369f och citatet från Rahner på s 370-371: ”Only someone who forgets that the essence of man is to be unbounded… can suppose that it is impossible for there to be a man who, precisely by being man in the fullest sense (which we never attain) is God’s existence into the world.”

[34] Macquarrie, a a s 371ff.

[35] Macquarrie, a a s 373.

[36] Macquarrie, a a s 374.

[37] Macquarrie, a a s 374.

[38] Macquarrie, a a s 382.

[39] Macquarrie, a a s 385. Här dras trådarna även till Aristoteles.

[40] Macquarrie, a a s 384: ”God… is constantly surpassing himself in the outreach of his love and his ’nature’ must lie beyond our understanding, except as it has reached out and made contact with the creation.”

[41] Macquarrie, a a s 385.

[42] Maqcuarrie, a a s 385.

[43] Grace M Jantzen, Becoming divine. Towards a feminist philosophy of religion, Manchester University Press 1998, a a s 28.

[44] Jantzen, a a s 29.

[45] Jantzen, a a s 29.

[46] Jantzen, a a s 37.

[47] Jantzen, a a s 45.

[48] Jantzen, a a s 45.

[49] Jantzen, a a s 46.

[50] Jantzen, a a s 50.

[51] Jantzen, a a s 51.

[52] Jantzen, a a ss 59-76. Se även s 266, där Jantzen redovisar en uppställning motsatser som Aristoteles hänför till Pytagoras i sin Metafysik.

[53] Jantzen, a a s 71.

[54] Jantzen, a a ss 154-155.

[55] Jantzen, a a s 155.

[56] Jantzen, a a ss 107-108. Jantzen skriver t ex: “But if it is the case that the texts and the traditions of western christendom are a significant ingredient in the western symbolic – and this claim could hardly be denied – then they are more constitutive of us than we might like to think. It is therefore of great importance that we struggle with them, reformulating, subverting, and overturning them, to be sure, but not just turning away as though they are no longer of interest in a supposedly ‘secular’ world.” A a s 107.

[57] Jantzen, a a s 117.

[58] Jantzen, a a s 127.

[59] Jantzen, a a s 128. Jämför även Gustaf Wingren om Irenaeus: ”I hela samtiden fanns en märkbar förkärlek inom den unga kristenheten för uttrycket ’ny födelse’. Irenaeus med sin lära om människan såsom ett barn griper hellre till dessa uttryck, som ha med ’föda’ och ’växa’ att göra”, Gustaf Wingren, Människan och inkarnationen enligt Irenaeus, Lund 1947, s 181.

[60] Jantzen, a a s 144.

[61] Jantzen relaterar på ett intressant sätt semiotiken till språkets fysiska grundvalar och sätter det i motsättning till symbolvärlden: “Natals, both women and men, enter into language, become speaking subjects, through the fusion or healing of the rift between the semiotic and the symbolic --- Such bringing together by natals of symbolic and semiotic, word and flesh, in speech and action for love of the world, is incarnation, becoming human/divine.” A a s 203.

[62] Jantzen, a a s 12: ”God is in her thinking not the name of an all-powerful super-being in a timeless realm, but a ‘name to describe the possibilities of awareness, and transcendence’ of the personal ant interpersonal positions we take up as subjects to space and time ---. Therefore for Irigaray human becoming is intrinsically linked with the aspiration of becoming divine.” Jämför Wingren, a a s 113, som understryker “hur den irenaeiska tanken på Verbum incarnatum omöjliggör en kontrastering utav gudomlig och mänsklig natur.”

[63] Jantzen, a a s 265.

[64] Jantzen, a a s 265. För sin åskådning vill hon använda termen ”panteism”.

[65] Jfr Jantzens diskussion av Irigarays tolkningsförsök av läran om inkarnationen i Jesus, a a s 16-17: Irigaray menar att även om Jesus var Gud som blivit kött, kan den gudomliga inkarnationen i honom bara vara partiell; den kan inte representera hela mänskligheten, eftersom mänskligheten består av både män och kvinnor. Men om Jesu inkarnation enbart är partiell, så betyder det att det finns rum för ”andra inkarnationer, andra treenigheter, andra sexualiteter.”; ”Because ’unto us a child is born’, the door is open to develop a new religious imaginary which will enable our sexuate becoming, the flourishing of our natality.” (A a, s 17).

[66] Jantzen, a a s 255.

[67] Macquarrie, a a s 193.

[68] Bengt Hägglund, Teologins historia, upplaga 5:2, Stockholm 1984, s 332.

[69] Hägglund, a a s 332.

[70] Macquarrie, a a s 195.

[71] Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Neu herausgegeben von Rudolf Otto, 5. durchgesehene Auflage, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1926, s XIV.

[72] Hägglund, a a s 334.

[73] Macquarrie, a a s 202.

[74] Macquarrie, a a s 197, Schleiermacher a a s 34: ”Religion ist Sinn und Geschmack fürs Unendliche.”

[75] Macquarrie, a a s 202, 204.

[76] Macquarrie, a a s 195, 197. Se även Schleiermachers beskrivning av religionens väsen som “andächtiges Anschauen und Fühlen des Universums (nach seinem ewigen Idealen Gehalt und Wesen), des Unendlichen im Endlichen, des Ewigen im Zeitlichen”, (min kursivering) Schleiermacher a a s 24.

[77] Macquarrie, a a s 200. Schleiermacher, a a s 184ff.

[78] Macquarrie, a a s 200.

[79] Gustaf Aulén, Dogmhistoria, Andra upplagan, Stockholm 1927, s 326. Se även Macquarries citat från Der christliche Glaube (i engelsk översättning, The Christian Faith), a a s 204: ” ’The Redeemer is like all men in virtue of the identity of his human nature, and distinguished from all by the constant potency of his God-consciousness, which was a veritable existence of God in him.’ ”

[80] Macquarrie, a a s 200. Schleiermacher, a a s 184, Rudolf Ottos kommentar: ”Christi Bedeutung ist die, dass ihm zuerst die Grundanschauung des Christentums vom allgemeinen Verderben und der fortgehenden Erlösung durch höhere Vermittlung aufgegangen ist.” Vidare Rudolf Ottos kommentar på s 186: ”Dadurch, dass er diefe Anschauung des Ewigen zuerst fasste und auf andere übertrug, war er der Anfänger und Lehrer der christlichen Religion. Und dadurch, dass er die Kraft seiner Frömmigkeit mitteilte, war er auch Mittler ’für viele’. Aber er war nicht Mittler schlechthin – weder er selbst noch seine Jünger haben ihn als solchen hingestellt – und die beständigen Aus- und Fortwirkungen der christlich-religiösen Grundanschauung sind nicht an Christi oder der Jünger Mund oder an den heiligen Kodex verbunden”.

[81] Macquarrie, a a s 203.

[82] Macquarrie, a a s 210, citat från The Christian Faith: “ ‘The Redeemer assumes believers into the power of his God-consciousness, and this is his redemptive acitivity.’ “

[83] Macquarrie, a a s 207, citat från The Christian Faith: ” ’(Jesus) needs to have the whole human development in common with us, so that even this existence of God (in him)must have had a development in time.’ ”

[84] Det är intressant att här jämföra med Johann Gottfried Herders teologiska tänkande. Även för Herder är mänskligheten och universum stadda i en evolutionär process. En kommentator noterar att Herders fromhet ”das gesamte Dasein als organische Bewegung, Entwicklung und Verwandlung erkennt. In diesen organischen Kräften offenbart sich das geistige Wunder Gottes zugleich als ein Wunder in der Natur und im Menschen.” Johann Gottfried Herder, Mensch und Geschichte. Sein Werk im Grundriss. Herausgegeben von Willi A Koch. Feuchtwangen 1957, s 295. Herder själv skriver: “Keine Ruhe ist in der Schöpfung: denn eine müssige Ruhe wäre Tod. Jede lebendige Kraft wirkt und wirkt fort. Mit jeder Fortwirkung also schreitet sie weiter und arbeitet sich aus, nach innern ewigen Regeln der Weisheit und Güte, die auf sie dringen, die in ihr liegen.” A a, s 317. Och vidare: ”Je mehr sie sich ausarbeitet, desto mehr wirkt sie auch auf andre, erweitert ihre Schranken, organisiert und prägt auf sie das Bild der Güte und Schönheit, das in ihr wohnt.” A a s 318.

[85] Macquarrie, a a s 205, citat från The Christian Faith: ” ‘Christ even as a human person was ever coming to be simultaneously with the world itself’. --- The suggestion seems to be that incarnation is an aspect of world-history or an element in the cosmic process, so that even as the world was developing and assuming its form through the ages in which it has been in existence, Jesus Christ too as a physical existence was in formation in these events.”

[86] Dock kan man ana sympati hos henne för Luce Irigarays ansatser till inkarnationskristologi, dvs att se Jesus som incitamentet till vidare inkarnationer, se fotnot 60.

[87] Följande ytterligare citat från Jantzen kan vara belysande: ”The obligation to become divine is not an obligation to become limitless; the quest for infinity would be a renunciation, not a fulfilment, of our gendered, embodied selves. It is only our small ‘portion of infinity’ (Cavalero 1995:60) for which we are responsible and which can flourish in its limits, bounded from the outset, from birth.” Jantzen, a a ss 154-155.

[88] Det vore intressant att jämföra Jantzens panteism (Jantzen, a a särskilt ss 254-275) med Schleiermachers monism. Bengt Hägglund hävdar att ”ett panteistiskt drag utmärker hans (Schleiermachers) ståndpunkt, framför allt i Reden.” Hägglund, Teologins historia, s 332.

[89] Se ovan citat 11.

[90] Se ovan citat 40.

 

 

till sidans början

Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift. Dessförinnan var han komminister i Ljuder församling i Växjö stift. Han medverkar också regelbundet i Smålandsposten med krönikor. Se också Christer Hugos artikel "Det lutherska arvet och en fortsatt reformation" publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 21/2005 

 

[bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
(extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson