BUDORD

FÖR EN MODERN TID

 

- ett diskussionsmaterial -

av Carl Gustaf Olofsson

*
Stockholm, 1990 och 1991 
Internet, 1999


[Budordens början]


[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   
[12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

 

 

[Om detta initiativ]  
[Varför budord?
[Några frågor att tänka på

[Konsekvenser av våra val och handlingar
[Grundregel

[Formulera egna budord]

 

[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan]

 

Frågor.

I anslutning till varje budord kan man ställa åtminstone följande frågor:

     Vad talar för giltigheten i påståendet?
     Vad talar emot?
     Vad finns det för undantag?
     Är påståendet onödigt eller felaktigt?

     När man tittar på hela samlingen av budord kan man ställa frågan om det finns viktiga budord som saknas? Man kan också diskutera om det överhuvudtaget är meningsfullt att försöka formulera generella budord.
     Kan generellt formulerade budord bli något som försvårar för oss att på ett självständigt och ansvarigt sätt tänka och känna efter vad vi tycker är rätt, fel, bra, mindre bra, dåligt?
     Kan budord fungera som stöd och riktmärken i svåra valsituationer?
     Kan vissa sorters budord fungera som stöd medan andra mest tenderar att bli bördor?

 

Konsekvenser av våra val och handlingar.

När det gäller de konkreta situationer vi möter och ställs inför kan man fundera över vilka konsekvenser våra val och förhållningssätt får för åtminstone tre olika områden:

     (1) Hur påverkas våra relationer till andra människor - vänner, arbetskamrater, kärlekspartner etc?

     (2) Hur påverkas vår inre värld när det gäller kvaliteter som självrespekt kontra självförakt; upplevelse av mening kontra meningslöshet; upplevelse av 'hemhörighet i tillvaron' kontra främlingskap; upplevelse av hopp och livsglädje kontra uppgivenhet och hopplöshet?

     (3) Hur påverkas det samhälle vi tillhör - det lokala, nationella eller globala - av våra personliga val och hållningar?

 

Formulera egna budord!

Ett sätt att fundera över detta med budord är vilka man själv skulle vilja ha med om man skulle formulera tio bud eller femton etc. Ett annat sätt är att välja ut t.ex. tre eller fem av budorden här som man tycker är speciellt viktiga.
     När vi tänker på budord är vår utgångspunkt vanligen att de ska gälla alla. Vi tänker då utifrån ett generellt perspektiv. Men man kan även tänka utifrån en personlig synvinkel. Då tänker man utifrån frågan: Vilka budord skulle vara bra för mig att ha som riktmärken och påminnelser? Man väljer då budord utifrån insikter om sina egna personliga svagheter och begränsningar.
     Om man ska formulera ett antal budord kan det ge ganska olika resultat beroende på om man gör det utifrån det personliga eller generella perspektivet.

 

     Pröva gärna att välja ut (a) tre budord som du tycker kan vara viktiga som stöd och påminnelse för dig själv och (b) tre som du tycker det är viktigt att alla försöker följa.

 

Grundregel.

Det finns en grundregel som jag vill se som överordnad varje enskilt budord. Den gäller i förhållande till de budord som är formulerade här och i förhållande till varje tänkbart religiöst eller icke-religiöst budord. Även denna grundregel kan ifrågasättas och diskuteras.

 

Grundregel. 

    Som enskilda människor har vi, oavsett de regler och bud som finns, alltid ytterst ansvar inför oss själva och vårt samvete att efter bästa och ärligaste förmåga använda vårt eget tänkande och vår egen känsla för att avgöra vad som är rätt och fel, för att avgöra vad som är bra, mindre bra och dåligt i de konkreta situationer och avgöranden vi ställs inför.

*

[1[2[3[4[5[6[7[8[9[10]  [11[12[13]  
[14[15[16[17[18[19[20[21[22]

 

[förstasidan]

 

Budord

 

1
Du skall inte på grund av rädsla undanhålla din livspartner eller dina viktigaste vänner uppfattningar, känslor, erfarenheter som är viktiga för dig.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[grundregel] [nästa]

Motivering. Du kan ha andra skäl att behålla saker för dig själv. Men om du gör det av rädsla - för att de inte ska förstå, för att de ska tycka att du är löjlig, för att de ska sluta tycka om dig etc - så kommer kärlekens och vänskapens band att sakta vittra sönder. Det finns alltid en risk att bli övergiven och ensam om du öppnar ditt hjärta och visar dess ljusa eller mörka sidor. Men det är ett risktagande som är nödvändigt för att kärleken och vänskapen ska få chansen att fördjupas. Det är också ett risktagande som ger näring åt din egen personliga utveckling.

 

2
Du skall inte låta dina ord och handlingar bestämmas av dina omedelbara intensiva känslor av att vilja hämnas, såra, skada, ge igen när du känner dig allvarligt kränkt och sårad.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. (I) Detta för att du ska ge dig en chans att upptäcka att dina starka känslor kanske till en större eller mindre del har andra och djupare rötter. Detta för att situationen kanske kommer i ett något annorlunda ljus när de starkaste känslorna har runnit förbi. Detta för att du i känslornas omedelbara hetta inte onödigtvis ska ställa till skada med ord och handlingar som sedan kan bli tunga bördor för dig.
      (II) Du ska tillåta dig att känna arga och fientliga känslor mot din fader och din moder om de har behandlat dig orättvist och respektlöst, om de har avvisat och kränkt dig. Du har alltid rätt till dina känslor. Det är också bättre att du medvetet hyser negativa och fientliga känslor mot din fader och/eller din moder än att du låter hatet växa på osynligt och dunkelt djup där det allvarligt kan förmörka din själ. Detta för att barndomens undangömda och förnekade negativa föräldrakänslor kan bli en mäktig och farlig kraft som söker efter fästpunkter i nuets verklighet. Om dessa negativa känsloskikt bryter fram utan någon förbindelse med sitt ursprung kan de med ibland förödande kraft riktas mot individer eller företeelser i nuet och ställa till allvarlig skada.

 

3
Du får aldrig använda fysiskt våld eller hot om fysiskt våld för att hämnas kränkningar eller för att försöka tilltvinga dig fördelar, materiella eller andra.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. (I) Detta för att våra mänskliga kroppar utgör vår nödvändiga och sköra livsgrund som aldrig avsiktligt får skadas eller förstöras. Detta för att fysiskt våld och hot om fysiskt våld alltid föder rädsla som underminerar förutsättningarna för samarbete och dialog.
       (II) Du får bruka våld för att stoppa handlingar som allvarligt skadar eller hotar att skada dig själv eller andra till liv och lem. Men bara så mycket som nöden kräver. Men kärnan i ditt handlande får inte vara hat och din avsikt får inte vara att skada och hämnas om du inte själv ska riskera att ta skada i din själ. Du får aldrig glömma att våldsverkaren ofta är en människa som hamnat i ett stort mörker därför att hans sköra människovarelse har blivit allvarligt kränkt och skadat i sina ömtåligaste rötter.

 

4
Du skall aldrig med hot och manipulationer tvinga din önskan och vilja på någon annan människa, ej heller din livspartner.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska skada en annan människa och själv ta skada i ditt inre.

 

5
Du skall alltid försöka gå emot den rädsla som hindrar dig att sträcka dig ut mot människor vars vänskap eller kärlek du önskar.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att rädslans dunkla makt inte sakta ska få breda ut sitt förstelnade och gråa landskap i ditt inre. Även om det kan göra fruktansvärt ont att bli avvisad, göra bort sig, bli lämnad ensam etc så är det mycket bättre än att rädslan får breda ut sig inom dig. När du tar strid inom dig för att göra det du innerst vill och önskar, trots djup och intensiv rädsla, kan det skapas nya och överraskande öppningar i ditt liv.

 

6
Du skall inte generalisera lättvindigt och slarvigt.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Tankeförmågan och språket är en stor gåva och en mäktig kraft på ont och gott som du har ansvar för att vårda efter bästa förmåga. Därför skall du vara beredd att medvetet granska och pröva utgångspunkterna för dina värderingar och idéer i ljuset av nya erfarenheter och nya argument. Detta för att din förmåga att tänka och förundras över livets och skapelsens gåtor inte ska urholkas utan i stället utvecklas och fördjupas.

 

7
Du skall behandla din meningsmotståndare med respekt även om du starkt ogillar dennes åsikter och värderingar.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Om du kan förstå hur han/hon utifrån sitt tänkande och sina erfarenheter har kommit fram till sina ställningstaganden är du också väl rustad för att argumentera emot med kraft och skärpa utan att du behöver förfalla till att behandla honom/henne respektlöst och kränkande. Detta för att den mänskliga dialogen, som är grunden för all positiv samhällsutveckling, ska kunna utvecklas och fördjupas.

 

8
Du skall lyssna på dina meningsmotståndares argument och ärligt pröva dess relevans och tyngd.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska missa saker som kan ge näring åt tankens och hjärtats växt. Det är aldrig en svaghet att erkänna kraften och betydelsen i argument från en meningsmotståndare. Det är aldrig en svaghet att i ljuset av nya argument och ny kunskap ompröva och förändra åsikter och ställningstaganden.

 

9
Du skall aldrig med miner, ord eller slag kränka eller förödmjuka ett barn, varken   barn du har föräldraansvar för eller något annat.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska skapa värkande sår i barnets inre värld som lätt kan bli livslånga bördor. Du får aldrig glömma att barnet är en sårbar människa som du.

 

10
Du skall aldrig låta dina egna hejdlösa känslor av vrede, av att vara kränkt och sårad forsa ut över barn, varken dina egna eller andras.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. (I) Detta för att du inte ska lägga tunga bördor på barnets axlar genom att inympa rädsla, misstro och skräck i dess inre värld.
      (II) De hejdlösa negativa känslorna är barnets privilegium som du ska ta emot med respekt. Detta för att barnets förmåga till kärlek ska kunna växa. Barnets arga och negativa känslor har alltid en orsak, men orsaken behöver inte finnas hos dig. Att barnet kan visa dig sina hemskaste och svåraste känslor är ett uttryck för dess djupa tillit till dig som du aldrig får kränka eller straffa.
      (III) Om du inte förstår barnets handlingar eller känslor se det som en gåta barnet i förtroende ger dig. Om du försöker lösa gåtan med respekt och omsorg och med tillit till att det finns en önskan hos barnet att du ska se och förstå, kan du ibland hjälpa barnet att befria sig från bördor som hämmar livets och kärlekens växt.

 

11
Du skall inte prata dömande, föraktfullt och vårdslöst om andra människor i barns närvaro.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska så frö av rädsla att vara annorlunda. Detta för att du inte ska bidra till framväxten av en hård och dömande hållning hos barnet gentemot egna och andras brister och tillkortakommanden som så småningom också kan börja urholka dess förmåga till glädje och livsbejakelse.

 

12
Du skall aldrig begå sexuella handlingar mot barn, varken egna eller andras.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska skapa tunga bördor i barnets själ.

 

13
Du skall inte ägna dig åt sexuellt samspel som inte bejakas av både ditt ditt hjärta och ditt förnuft.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte ska skada och urholka din förmåga till sexuell njutning och hängivelse i de relationer där du önskar detta. Förmågan till sexuell njutning är en stor men skör gåva. Därför ska du vara uppmärksam på hur du använder din sexualitet. Om din förmåga att njuta och ge dig hän i det erotiska samspelet med en annan människa ska kunna utvecklas och fördjupas, måste ditt hjärta och ditt förnuft finnas med och bejaka lusten.

 

14
Du skall inte inlåta dig i sexuella handlingar med någon därför att du är rädd för att bli övergiven, ej heller med din livspartner.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att kärlekens spröda trådar ej ska börja vittra. Detta för att du inte ska skada din förmåga att uppleva lusten och glädjen i det sexuella samspelet.

 

15
Du skall inte ge sken av att ditt hjärta finns med när du tar sexuella initiativ när det inte är sant.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att du inte allvarligt ska skada och såra en annan människa. Detta för att du inte ska skapa dunkla bördor i ditt inre och skada din egen förmåga till lust, njutning och närhet.

 

16
Du skall inte döda dig själv för att desperationen eller kölden i ditt inre känns outhärdlig och utan återvändo.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta därför att det i det djupaste mörkret plötsligt kan födas ett ljus som kan få livets sköra blommor att åter börja växa. Därför ska du försöka härda ut om du har hamnat i denna plågsamma belägenhet för att ditt liv ska få chansen att bli till i all sin storhet och gåtfullhet.

 

17
Du skall vårda dina kreativa gåvor.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta för att det stödjer ditt hjärtas växt. Men dina skapelser kan också bli till hjälp och glädje för andra.

 

18
Du skall aldrig genom tal och handling uppamma eller stödja fientliga eller hatiska stämningar mot enskilda människor, grupper eller folkslag.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. (I) Detta för att destruktiva krafter inte ska få fäste och kraft att breda ut sig i en grupp, ett parti, en rörelse, ett folk.
     (II) Dina ord, ditt ställningstagande och ditt handlande kan vara den droppe som möjliggör att ett negativt och destruktivt skeende kan ta form. Men du ska också veta att de kan vara den droppe som möjliggör en positiv utvecklingsprocess. Därför skall du beakta ditt ansvar och inte vara lättsinnig och slarvig med dina ställningstaganden, dina ord och din tystnad.

 

19
Du skall ge dig själv tid och utrymme att försöka hitta din personliga väg genom livet.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta därför att ditt liv och din person ska få chansen att utvecklas i hela sin rikedom. Därför skall du inte göra sådant som du inte vill. Därför skall du ta dina tankar, känslor och drömmar på allvar. Detta är inte alltid enkelt och lätt. Det kan väcka rädsla och ångest. Det kan leda till upplevelser av ensamhet och utsatthet. Men om du vill försöka hitta din personliga livsväg finns det inget annat sätt. I det ärliga sökandet efter din egen genuina livsväg bejakar du också andra människors sökande efter sin personliga livsväg.

 

20
Om du får idéer som du tror kan bidra till betydelsefulla positiva förändringar inom viktiga livsområden har du ett ansvar både inför dig själv och inför den grupp eller det samhälle du tillhör att försöka förverkliga dem.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Varje förändring mot ett rättvisare, mänskligare, bättre, mera demokratiskt, ekologiskt hänsynsfullare samhälle börjar alltid som idéer hos enskilda människor som sedan lyckas mobilisera modet att ta ansvar för dom i praktisk handling. Detta trots att det ofta innebär materiella uppoffringar och socialt risktagande. Så är det nu och så har det alltid varit. Du har många bröder och systrar genom historien hos vilka du kan söka mod och kraft. Medan du alltmer utvecklar dina idéer kan det vara så att du inte får något stöd. Du kan bli tvungen att under en tid ensam bära upp tron på att de kan vara värdefulla. Om du har modet och kraften att ge dina idéer en chans att visa sin bärkraft kommer dina positiva band till livet att vidgas och fördjupas oavsett de synbara resultaten. 

 

21
Om du sviker eller kommer till korta i förhållande till ditt hjärtas röst eller ditt samvetes påbud skall du göra vad du kan för att stå kvar under den personliga ansvarighetens synvinkel och försöka bära de smärtsamma upplevelserna av skuld, nederlag, misslyckande och sorg som detta medför.

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

[föregående] [nästa]

Motivering. Detta inte på grund av några moralistiska skäl utan därför att utifrån den personliga ansvarighetens perspektiv kan helt nya och överrumplande aspekter av tillvaron och människovarandet öppna sig när livet känns som svårast och mest nederlagstyngt. Om du flyr från smärtan genom att förneka ditt ansvar och din skuld ökar chanserna för att upplevelser av meningslöshet, främlingskap och hopplöshet ska kunna växa sig starka i din inre värld.

 

22, 23, 24....

??????????

 

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  
[12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]

[förstasidan]

 

 

Varför budord?

De budord som formuleras här täcker inte allt av betydelse. Avsikten är inte heller att slå fast vad som är rätt och fel eller hur saker och ting är. De bör ses som påståenden avsedda att diskuteras och skärskådas. Ordningen mellan budorden är tillfällig. De berör teman som BARN, SEX, TÄNKANDE, SAMHÄLLET, VÄNSKAPS- och KÄRLEKSRELATIONER. Budorden och motiveringarna är formulerade i en lite högtravande biblisk stil för att anknyta till såväl judiskkristen budordstradition som till Luthers lilla katekes. Avsikten är att på detta sätt försöka skapa lite distans.

 

[Budordens början]

 

[1]   [2 ]   [3]   [4]  [5]   [6]   [7]  [8]   [9]  [10]  [11]  

[12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

 

[Om detta initiativ
[Varför budord?
[Några frågor att tänka på]
[Konsekvenser av våra val och handlingar
[Grundregel]
[Formulera egna budord]

 

[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan]

[bakgrundsbild]

Länk till förstasidan på Språk, tro och religion

 

Simmande delfiner - länk till delfinsida

 

[sidans början]

[Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan]