[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter - index]

Furulist 02. (4339 bytes)

Länk till webbplatsens förstasidaArtikel - Dagens Nyheter/Kultur Essä

Artikeln fanns att läsa i Dagens Nyheter på Kultur - Essä den 2.11.1999. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som DN. (Webbpublicering 10.11.1999).

 

 

Påven och Führern

Jackie Jakubowski

 

Vilken roll spelade påven Pius XII under andra världskriget? En hjälte och antinazist, som i det tysta räddade tiotusentals judar - påstår hans försvarare. En kallsinnig och cynisk politiker, som teg om Förintelsen - hävdar kritikerna. Jackie Jakubowski har läst en aktuell bok om gåtan Pius XII.

 

Sabbatsmorgonen den 16 oktober 1943 gick tyska SS-förband in i Roms gamla judiska getto. Kvinnor, män och barn tvingades upp på lastbilar som körde dem till uppsamlingsstället Collegio Militare, sjuhundra meter från Petersplatsen. Några lastbilar tog medvetet en liten omväg så att de tyska soldater som bevakade deportationen kunde se glimten av Vatikanens berömda basilika.
      Ett vittne, Fulvia Ripa di Meana som citeras i Robert Katz bok Black Sabbath, råkade passera platsen och berättar om en sådan transport av judiska barn: "Jag såg i deras skräckslagna ögon, i deras bleka ansikten som uttryckte smärta och i deras små darrande händer som höll hårt i lastbilarnas stålräcken, en rädsla som gjorde dem galna."
      Sådana scener utspelade sig oräkneliga gånger i hela Europa, där den "slutliga lösningen" pågick oavbrutet ända till krigets sista dagar. Men skillnaden var den att i den italienska huvudstaden fanns en man som ägde en halv miljard människors lojalitet och lydnad, och vars röst Hitler och hans hantlangare sannolikt hade varit tvungna att ta hänsyn till.
      Vad gjorde den katolska kyrkans överhuvud den 16 oktober 1943, när lastbilar med judiska barn från Roms getto passerade Petersplatsen?
      Det är en av de konkreta frågorna i en dispyt som i drygt 50 år pågått mellan å ena sidan dem som ser Pius XII som en hjälte och antinazist som i det tysta räddade tiotusentals judar, och å den andra sidan dem som hävdar att han var en kallsinnig och cynisk politiker som teg om Förintelsen.

 

Påvens kritiker har nu fått en diger dokumentsamling att stödja sig på - John Cornwells mycket uppmärksammade bok "Hitler's Pope: The Secret History of Pius XII". Cornwell lyckades övertyga en tysk jesuit med ansvar för Vatikanens arkiv, Peter Gumpel, om att avsikten med hans forskning var att finna argument till försvar för Pius XII:s agerande under andra världskriget. Cornwell förklarar i sin bok att han, en utövande katolik, alltid varit övertygad om att påven var oskyldig till anklagelserna om nazisympatier och passivitet under Förintelsen. Men vid läsningen av tidigare otillgängliga dokument om Eugenio Pacellis diplomatkarriär i mellankrigseuropa och sedan om dennes ställningstaganden som påve Pius XII åren 1939-45 upplevde han "en moralisk chock".
     En betydande del av de dokument och fakta som Cornwell åberopar har varit kända sedan decennier tillbaka, bl.a. från Saul Friedländers dokumentationssamling Pie XII et le III Reich, Documents (1964), Carlo Falconis The Silence of Pius XII (1965) och Walter Laqueurs The Terrible Secret (1980). Men Cornwells sammanställning ger en heltäckande bild av både människan Eugenio Pacellis vånda att ta ställning och av hans moraliska och teologiska tillkortakommanden som den katolska kyrkans överhuvud i en tid då kristendomens förkunnelse sattes på det ultimata provet.
      Cornwell menar att kardinal Pacelli spelade en avgörande roll när den katolska kyrkan i Tyskland avvecklades som en maktfaktor i motståndet mot nazistpartiet. Hitler var övertygad om att den nazistiska rörelsen endast kunde lyckas om det mäktiga katolska centerpartiet, katolska biskopar och katolska medier eliminerades som politisk faktor. I början av 30-talet fanns det många exempel på uttalanden av katolska ledare, inklusive ärkebiskopar, som slog fast att nationalsocialismen var oförenlig med katolicismen, ja med kristendomen överhuvud taget.
      Utan de tyska biskoparnas vetskap kom Pacelli, som då var Vatikanens statssekreterare, överens med nazisterna om ett konkordat, en ny lagstiftning mellan kyrkan och staten. Den skulle ge generösa privilegier åt den katolska kyrkan - i utbyte mot att den tyska katolicismen skulle överge alla politiska ambitioner. Hitler krävde därefter att det katolska centerpartiet, den sista parlamentariska kraften som kunde utgöra en opposition mot nazisterna, skulle upplösa sig självt, vilket också skedde. Cornwell citerar mötesprotokoll från ett regeringssammanträde i Berlin den 14 juli 1933. Hitler uttryckte sin tillfredsställelse med avtalet: "konkordatet gav Tyskland en gynnsam möjlighet och skapade en atmosfär av tillit vilket var av synnerlig vikt i den kamp mot den internationella judenheten som höll på att utvecklas". Den 22 juli förklarade Hitler att avtalet "innebär den katolska kyrkans erkännande av den nationalsocialistiska staten".
      Det var inte nazistiska sympatier som drev kardinal Pacelli. I två artiklar i L'Osservatore Romano den 26 och 27 juli förklarade han att konkordatet var en historisk seger för det påvliga styret; det innebar inte ett moraliskt godkännande av nazismen.
      Efter avtalet mellan Vatikanen och Nazityskland försvann motståndsviljan hos den tyska katolska kyrkans ledare, som den 3 juni officiellt meddelade slutet på sin opposition mot Hitler-regimen. (Den protestantiska kyrkan hade fattat samma beslut redan den 26 mars.) Uppenbarligen varken såg eller brydde sig påven om konsekvenserna av sin cyniska diplomati.
      Pacelli hade tidigare uppmanat den dåvarande tyske premiärministern, katoliken Heinrich Brüning, att bryta samarbetet med socialister och liberaler och alliera sig med Hitler. Detta machiavelliska drag i Pacellis strategiskpolitiska tänkande förklarar också mycket av hans senare ställningstaganden som påve. Han var övertygad om att kommunismen utgjorde ett långt större hot än nazismen mot de värden han - och kyrkan - representerade.

Det är ett faktum att Pius XII inte en enda gång under kriget offentligt och uttryckligen nämnde det nazistiska folkmordet på judarna, eller ens ordet "jude" (vid de få tillfällen han berörde frågan talade han om "icke-arier").
Under hela det avgörande året 1942, då den nazistiska förintelseplanen nådde sin kulmen - under månader av deportationer från Frankrike och Holland, när upproret i Warszawagettot slogs ner och gettots invånare mördades - förblev påven tyst. I mitten av september beslöt Vatikandiplomater från Frankrike, Polen, Brasilien, USA och Storbritannien att gemensamt agera för att förmå Pius XII att fördöma de nazistiska förbrytelserna. USA:s president Roosevelt sände samtidigt en personlig representant till Vatikanen med en vädjan om att påven skulle tala klarspråk om mordet på Europas judar. Storbritanniens ambassadör i Vatikanen, Francis D'Arcy Osborne, kommenterade i en rapport: "A policy of silence in regard to such offenses against the conscience of the world must necessarily involve a renunciation of moral leadership and a consequent atrophy of the influence and authority of the Vatican." (Britain and the Vatican, Owen Chadwick, 1986).
     Till slut talade påven. I sitt julbudskap 1942 nämnde han "de hundratusentals som oskyldigt, ibland endast på grund av deras nationalitet eller ras, är dömda till döden."
      Detta är Pius XII:s enda - ofta av hans apologeter citerade - officiella uttalande under hela kriget, som berörde nazismens folkmord på judarna!
      Den polske presidenten i exil, Wladyslaw Raczkiewicz skrev en vecka senare ett brev till påven, där han med illa dold besvikelse påpekade: "Den Heliga Stolen måste bryta tystnaden om (...) dem som dör utan stöd av sin religion, i försvar för deras tro och deras traditioner." USA:s representant i Vatikanen, Harald Tittmann, förklarade att jultalet "inte kan tillfredsställa dem som hade hoppats att påven den här gången skulle kalla en spade för en spade". Och när den franske ambassadören frågade varför nazism inte nämndes i talet, svarade Pius XII att han i så fall hade varit tvungen att även nämna kommunism.
      I slutet av 1942 när Pius XII talade om "de hundratusentals dömda till döden" måste han med all säkerhet ha vetat att antalet mördade judar började räknas i miljoner.

Gerhard Riegner, viceordförande för World Jewish Congress i Genève, var den förste som förmedlade en rapport om Förintelsen till de brittiska och amerikanska myndigheterna. Texten skulle komma att bli berömd och i historieböckerna kallas "Riegner-telegrammet". Riegner ger i sina i år utgivna memoarer stöd åt Cornwells påstående att Pius XII oftast valde att blunda för den nazistiska politiken i det ockuperade Europa. T.ex. förföljelser och mord på en halv miljon serber och tiotusentals judar och romer som den kroatiska fascistregimen under ledning av Ante Pavelic gjorde sig skyldig till. Pavelic, som var troende katolik, togs hjärtligt emot av Pius XII i Vatikanen i maj 1941.
      Det var fyra dagar efter massakern i byn Glina då hundratals serber, bland dem ortodoxa präster, hackades ihjäl med knivar och yxor av Pavelics Ustasja-styrkor. Det finns inga bevis för att påven kände till just denna massaker, men han kunde omöjligen vara ovetande om de raslagar som införts i Kroatien och om de förföljelser som drabbat landets ortodoxa serber, judar och romer. Men han teg konsekvent om detta, trots vädjanden från omvärlden.
      Cornwells bok innehåller många exempel på Pius XII:s svek: Vatikanens reaktioner på Vichyregimens antijudiska lagstiftning och deportationerna av franska judar sommaren 1942 förblev mycket svaga - detta i motsats till kraftfulla protester från ett antal franska katolska ledare. Samma gäller påvens tystnad om massmorden i Rumänien och Polen.
      Det finns bara två dokumenterade fall då Pius XII reagerade. Han vädjade till Slovakiens quisling, den katolske prästen Josef Tiso, att för en tid lindra sin antisemitiska iver. I krigets slutskede intervenerade påven också hos den ungerske regeringschefen om deportationerna till Auschwitz.
      Saul Friedländer skrev i början av 60-talet i sin bok att det, utöver de här nämnda tillfällen, "inte finns några andra dokument som skulle kunna visa att Den Heliga Stolen intervenerade hos den tyska regeringen till förmån för judarna. Finns det bevis på Pius XII:s andra aktiviteter bör de i så fall finnas i Vatikanens arkiv". Idag, 35 år senare, har ännu inte några sådana lagts fram.

Pius XII:s försvarare har ofta förklarat påvens tystnad med hans rädsla för tyska repressalier gentemot Vatikanen, eller med att situationen för judarna skulle bli "ännu värre". Inget av detta är hållbart: Deportationerna av ungerska judar började i juni 1944; då var Rom och Vatikanen skyddade av de allierades trupper - och påven teg ändå, tills han övertalades att reagera efter enträgna vädjanden från både katolska ledare i USA och Judiska Världskongressen. Mellan åren 1939-1945 mördades sex miljoner judar; om man fördelar detta antal över krigets 1700 dagar blir offren 3500 judiska män, kvinnor och barn - per dag. Vad kunde ha varit "ännu värre"?

Så, vad gjorde Pius XII sabbatsmorgonen den 16 oktober 1943, när lastbilar med judiska barn från Roms getto passerade Petersplatsen?
Vatikanens statssekreterare Luigi Maglione träffade på morgonen den tyske ambassadören Weiszäcker och förklarade att "Den Heliga Stolen inte önskar att bli tvingad in i en situation då det blir nödvändigt att uttrycka en protest." Men efter detta tog varken Maglione eller påven något initiativ att protestera, trots att arresteringarna av Roms judar fortsatte.
      Denna tystnad förvånade i själva verket tyskarna. "Även de tyska ockupationsmyndigheterna, oroliga för den italienska befolkningens motreaktion, hoppades att ett omedelbart och skarpt påvligt ingripande skulle stoppa SS från vidare aktioner i staden.", skriver Cornwell. Men ett sådant dröjde och kom inte självmant. Till slut skrev den tyske konsuln i Rom Albrecht von Kessel och legationens sekreterare Gerhard Gumpert själva ett utkast till ett protestbrev i påvens namn! Pius XII gav sedan sitt tillstånd till att rektorn för tyska katolska kyrkan i Rom, biskop Alois Hudal, skulle underteckna det i påvens namn (Hudal gjorde sig senare känd för att ha hjälpt nazistiska krigsförbrytare att fly till Sydamerika efter en kort asyl på institutioner tillhörande kyrkan i Rom).
      Två dagar senare, när deportationerna fortsatte, uppvaktades påven av den amerikanske ambassadören Harold Tittman som vädjade om en direkt påvlig reaktion. Pius XII uttryckte då oro för att "kommunistiska partisaner" skulle kunna utnyttja den situation som skulle uppstå till följd av hans protest!
      Så boskapsvagnarna med Roms judar fortsatte mot Auschwitz. Måndagen den 18 oktober, efter att passerat bergskedjan Appeninerna, då temperaturen sjönk till minusgrader, anlände de till Padua där den lokale biskopen vädjade till påven om ett omedelbart ingripande. Senare när tåget nådde Wien sändes information till Vatikanen att fångarna bad om vatten. Snart var de vid slutstationen i Auschwitz. Inom ett par dagar var så gott som alla - utom femton - av de 1060 italienska judar som den 16 oktober fördes från Roms getto till Collegio Militare ihjälgasade.
      Nya Testamentets Jesus hade, om han levde i Rom år 1943, deporterats till Auschwitz tillsammans med sina bröder och systrar från stadens getto. Annars skulle han själv valt att finnas bland de dödsdömda barnen i deras ödesstund. "Kristi ställföreträdare på jorden" satt i sitt palats några hundra meter från Collegio Militare - och teg.

 

Jackie Jakubowski är chefredaktör för tidskriften Judisk Krönika

PS. Det finns smärre skillnader visavi texten i Dagens Nyheter. Texten här har jag fått direkt av artikelförfattaren. DS.

 

Länkar på temat kristen antijudiskhet

[bakgrundsbild]

Furulist

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida  

Furulist

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson