[Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus]


 

Länk till webbplatsens förstasidaCH Dodd

Ur Kristendomens grundare

 

 

 

 

3 Efteråt

Evangeliernas berättelse slutar inte med Jesu död och begravning. Den fortsätter med att tala om att han uppstod. (1) Att så skedde är en övertygelse som genomlöper hela Nya testamentet. Som jag tidigare nämnt, är denna övertygelse inte en tro som uppstod inom kyrkan, utan det är den tro på vilken kyrkan själv grundades, och den "givna förutsättning" på vilken kyrkans lära byggde. Så mycket kan historikern intyga. Kan han gå längre och fråga vad som faktiskt skedde som kunde ge upphov till eller ge gripbar form åt en sådan tro?
         Våra evangelier försöker aldrig beskriva Jesu Kristi uppståndelse som en konkret, materiell händelse (även om ett par apokryfiska evangelier gör det). Den fråga vi bör ställa till dem är hur hans efterföljare, som visste att han avrättats genom korsfästelse, kom att bli övertygade om att han fortfarande levde. På denna fråga ger de två svar: för det första att den grav i vilken Jesu kropp hade lagts senare befanns vara tom, och för det andra att han hade blivit sedd levande efter döden av en rad lärjungar.
         Först berättar sålunda alla fyra evangelierna att graven befanns vara tom på söndagsmorgonen efter den fredag på vilken Jesus hade dött. Upptäckten gjordes av en kvinnlig lärjunge som var känd sam Maria från Magdala, antingen ensam eller i sällskap med andra kvinnor som alla hade varit

149


närvarande vid Jesu död. Så långt är alla evangelierna överens.
        Lukas tillägger att upptäckten bekräftades efteråt: "När några av dem som voro med oss gingo bort till graven, funno de det vara så som kvinnorna hade sagt." Johannes preciserar: personerna i fråga var Petrus och en annan lärjunge. Det tillstånd i vilket de fann graven och som beskrivs mycket detaljerat, bekräftade mer än väl vad Maria hade berättat för dem, och de "såg och trodde". Det hela berättas med den dramatiska realism som denne författare är en mästare i. Det tycks vara så nära en förstahandsupplevelse som vi kan hoppas komma. Det kanske är en sådan, och i så fall blir den själva ankaret för tron på en kroppslig uppståndelse. Men sambandet mellan att se och att tro utgör ett av Johannes käraste teman, och här förbereder han det uttalande i vilket hans evangelium, som det ursprungligen var komponent, fick sin klimax och avslutning: "Saliga äro de som icke se och dock tro". Bygger han då här upp "idealscenen", där betingelserna för en tro som grundas på att "se" är så gynnsamma som de överhuvudtaget kan vara, endast för att antyda att en sådan tro när allt kommer omkring inte är det viktigaste eller mest beständiga slaget av tro? Det kan tänkas.
        Hur som helst är det anmärkningsvärt att detta är det enda ställe i evangelierna där tron på att Kristus hade uppstått är en direkt slutsats av en iakttagelse av den tomma graven. Hos Matteus och Markus är det en ängel som försäkrar kvinnorna: "Han är icke här, ty han är uppstånden." Hos Lukas är det "två män i skinande kläder" som gör ett liknande påstående. När änglar förekommer i Bibeln, är det ofta en antydan om att det förmedlas en sanning som ligger utom räckhåll för våra sinnen, en "uppenbarelse". Vi kan jämföra med en upptäckt (och det finns många sådana redovisade) som görs genom ett fantasirikt eller "inspirerat" språng utöver de föreliggande data, och som måste verifieras genom efterföljande experiment. Tillämpar vi denna jämförelse, så blev kvinnorna först förvirrade av vad de såg, men sedan tog de ett

150


språng utöver sinnenas vittnesbörd och visste vad det innebar. Men ännu återstod verifikationen genom senare erfarenhet.
       Det är i själva verket denna verifikation som alla evangelierna lägger vikten vid. De tycks vara ovilliga att stödja sin sak på ett negativt vittnesbörd ("De funno icke Herren Jesu kropp", som Lukas säger), och de försöker på ett märkligt sätt förringa detta. Enligt Markus sade kvinnorna "intet till någon" om vad de hade sett. Enligt Lukas berättade de om saken för lärjungarna. "Deras ord syntes dock för dessa vara löst tal, och de trodde dem icke." Lukas säger heller ingenting om att kontrollbesöket i graven ledde till någon starkare övertygelse. Enligt Matteus var kvinnorna på väg för att berätta om den tomma graven för lärjungarna, då Jesus kom emot dem - och det var en nyhet som var mer värd att berätta om. Enligt Johannes drar Maria då hon funnit graven öppen genom att stenen vältrats bort, den slutsatsen - utan vidare undersökning - att kroppen tagits därifrån av någon eller några okända personer, och hon berättar för lärjungarna på det sättet, men enligt Matteus gör ett möte med Jesus själv slut på all ovisshet. Tydligen var författarna medvetna om (och kanske hade de lärt sig det genom erfarenheten, då de försökte vinna tilltro för sitt budskap) att blotta faktum att graven tycktes vara tom inte säkert bevisade deras påstående, även om det godtogs. Kroppen kunde ha avlägsnats av vänner eller fiender. (2) Båda möjligheterna ställdes öppna (naturligtvis endast för att avfärdas). I vilket fall som helst är tendensen att förskjuta tonvikten från den tomma graven som bevis till det personliga mötet med Jesus.
       På andra håll i Nya testamentet anförs aldrig den tomma graven som bevis, även om de flesta av författarna har mycket att säga om Kristi uppståndelse. Men en analys av det språk de använder kan visa att det antyder mer än vi kanske antar. Det är visserligen sant att de ibland uttrycker sin tro i sådana ganska obestämda fraser som "Kristus har dött och åter blivit levande" (3) eller "Han blev dödad till köttet, men till anden

151


blev han gjord levande". (4) Men betydligt oftare använder de uttryck som "Han uppstod från de döda" eller "Han blev begraven; men på tredje dagen uppstod han". Den naturliga slutsatsen skulle vara att uppståndelsen (så att säga) var upphävandet av begravningen. Samma slutsats tycks följa av noggrann läsning av en del andra ställen. Sådana ställen som jag citerat kan spåras tillbaka till en tid som låg betydligt före evangeliernas komposition. Det verkar svårt att inte godta slutsatsen att det var så första kristna, från början, uppfattade sin Mästares uppståndelse. När de sade: "Han uppstod från de döda", ansåg de det självklart att hans kropp inte längre fanns i graven. Om någon besökte graven, skulle han ha funnit den tom. Evangelierna kompletterar detta med att säga att graven faktiskt besöktes och att den faktiskt befanns vara tom.
       I judiska kretsar vid denna tid tycks de som trodde på ett liv efter döden vanligen men inte alltid ha föreställt sig detta liv som ett slags återupplivande av den begravna kroppen. Kan det då tänkas att de första kristna som av andra skäl var övertygade om att Jesus levde, uttryckte sin övertygelse i en symbolisk form som motsvarade den allmänna tron, och att detta var ursprunget till evangeliernas berättelse? Det är möjligt. Men det är inte säkert. Som vi funnit förblir berättelsen om kvinnorna vid graven som författarna berättar den och hur omständligt det än sker, otillräcklig som bevis utan verifikation i fortsättningen. Det förefaller som om författarna stod där med ett välbefäst stycke tradition som de var tvungna att respektera eftersom det förmedlats av de första vittnena, även om det inte så särskilt mycket ökade beviskraften i det budskap de ville förmedla och de knappast visste hur de skulle utnyttja det.
       Jag är benägen att dra slutsatsen att den allmänna traditionen visserligen menade att Kristus "uppstod från de döda" (vanligen uppfattat så att han gick ut ur den grav i vilken hans kropp hade lagts), men att den också bevarade ett verkligt minne av att graven den där söndagsmorgonen befanns

152


vara uppbruten och enligt alla tecken att döma var tom. Först var denna upptäckt förvirrande och obegriplig, men senare tolkades den så att Jesus på något sätt hade lämnat sin grav. Huruvida det var riktigt att tolka den så och i så fall i vilken betydelse är en annan fråga, som inte ligger inom historikerns område. Han kan med goda skäl låta frågan kvarstå.

Huvudvikten läggs emellertid vid vittnesbördet om att Jesus "blev sedd" levande efter döden av flera lärjungar. Här befinner vi oss på fastare mark Vi kan börja med den äldsta kända redogörelsen för fakta. (5) Den för oss långt tillbaka, före evangelierna. Den citeras i ett av Pauli brev. Han skriver ungefär ett kvarts århundrade efter Jesu död och säger att traditionen förmedlats till honom, förmodligen när han blev kristen ungefär tjugo år tidigare, och att den innehöll följande påståenden: "att Kristus dog; att han blev begraven; att han uppstod på tredje dagen; och att han visade sig för Cefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än fem hundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu leva kvar, medan några äro avsomnade. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna." Om dessa fakta är alla kristna lärare helt överens, säger han, vilka olika uppfattningar de än må ha om andra frågor.
       Det är tydligt att Paulus skattar de samstämmiga vittnes börden högt som belägg för fakta: om någon tvivlar, står det honom fritt att fråga dem han nämner. Bland dessa är Petrus (Cefas), den ledande medlemmen av Jesu innersta lärjungakrets, och Jakob, hans egen broder. Paulus kände dem väl. Han hade träffat dem båda och tillbringat ett par veckor tillsammans med Petrus, när han besökte Jerusalem ett par år efter Jesu korsfästelse - med till säkerhet gränsande visshet inte mer än sju år, kanske inte mer än fyra år efter. Vi har sålunda här tillförlitliga bevis från en tid som låg händelserna mycket nära. Någonting hade hänt dessa män som de endast kunde beskriva genom att säga att de hade "sett Herren".

153


Det innebär inte en vädjan till någon allmän "kristen erfarenhet". Det pekar på en bestämd serie händelser, som var unika, inte kunde upprepas och som var begränsade till en bestämd period. (6)
        Det är med denna bakgrund vi bör läsa berättelserna på evangeliernas sista sidor om den uppståndne Kristus och hur han visade sig för lärjungarna. En sak upptäcker den uppmärksamma läsaren genast: den kontinuerliga berättelse som omfattade inridandet i Jerusalem och händelserna fram till upptäckten av den tomma graven har nu brutits. Vad vi finner är snarast en rad enstaka händelser. Visserligen försöker Lukas och Johannes väva samman händelserna till en enda berättelse, men resultatet verkar konstlat, och det är inte samma berättelse. Vi får ett intryck av att de skildrade händelserna inte var av ett slag som lät sig fångas i en kronologisk berättelse. De var sporadiska, flyktiga och försvinnande men kvarlämnade ändå hos de människor som upplevde dem en orubblig övertygelse att de för en kort tid faktiskt hade varit i sin levande Herres påtagliga närvaro.
       Händelserna återges i berättelser av olika typer. En del är exakta och nästan torra och upptar bara de nödvändigaste fakta. Andra berättar utförligt med medveten litterär stil. Men mönstret är detsamma i dem alla. Lärjungarna har blivit "faderlösa" (uttrycket är Johannes ) då de förlorat sin Mästare. Plötsligt är han där - det kan vara i ett rum, på vägen, i en trädgård, på en bergssluttning, vid sjön, var de råkar befinna sig. Först råder häpnad, blandad med tvivel eller tvekan (som ibland uttalas, men som kanske alltid finns med outtalade), och sedan känner de igen honom med överväldigande visshet. I Lukasevangeliet började två vägfarande samtala med en främling på vägen. Sedan åt han tillsammans med dem, och plötsligt "kände de igen honom". Hos Matteus (vars berättelse är betydligt mer formaliserad) upplevde lärjungarna i Galileen en närvaro. En del av dem kände genast igen Jesus, "dock funnos några som tvivlade". Då började han tala, och de visste precis vem han var. Hos

154


Johannes ser Maria från Magdala någon i örtagården i gryningsljuset. Hon tror att det bara är örtagårdsmästaren, men han säger: "Maria!" "Rabbuni!" (min Mästare) svarar hon. Efter en arbetsam natt utan någon fångst får fiskarna i båten ute på sjön se en okänd gestalt som ropar till dem från stranden. Han uppmanar dem att göra ännu ett försök, och det lyckas. "Det är Herren!" utropar en av dem - och så är det. Detta är det dramatiska motivet i alla dessa berättelser. För övrigt skiljer de sig åt i nästan alla detaljer, och försöket att harmonisera dem är inte lovande. När de beskriver händelser som ex hypothesi befinner sig i den yttersta utkanten av den normala mänskliga erfarenheten eller utanför denna, kan författarna knappast förväntas ge exakta detaljer, och om deras berättelser tas bokstavligt, är de verkligen problematiska om inte motsägelsefulla. På olika sätt försöker de bestyrka för att inte säga rationalisera vad som för de ursprungliga vittnena utgjorde en direkt, intuitiv visshet som inte behövde bestyrkas. De var förvissade om att de hade mött Jesus, och det fanns ingenting att tillägga. Det innebar förnyelsen av en dyrbar personlig relation som hade tyckts vara avbruten för alltid. Det innebar också, som vi funnit, att de återupprättades efter sitt svek i "provet". Nu var de nya människor i en ny värld, fulla av förtröstan, mod och initiativkraft, ledare för en rörelse som omedelbart fick genomslagskraft och som utvecklades förvånansvärt snabbt.
       Det är tydligt att det var någonting som hade förvandlat dessa människor. De sade själva att det var ett möte med Jesus. Vi har inte någon möjlighet att kontrollera deras påstående. Att försöka ge en annan förklaring, grundad på någon på förhand uppgjord teori, är av tvivelaktigt värde. Vi kan inte göra anspråk på att förstå detta mötes natur. Vad som faktiskt hände, ifall vi härmed menar vad vilken till- fällig iakttagare som helst skulle ha kunnat bevittna, är en fråga som inte medger något svar. Men de händelser som skapar historia består inte av "blotta fakta". De omfattar också den innebörd som fakta hade för de människor som

155


mötte dem, och deras realitet gör sig känd genom de iakttagbara konsekvenserna. I det här fallet är vi förmodligen klarare över innebör den och konsekvenserna än över "fakta" själva, det gäller också andra avgörande händelser i historien. Vi har att göra med en sant "historisk" händelse. Den utgjorde kulminationen av tidigare händelser i dessa människors liv (sammanfattade i deras minnen av Jesus) och utgångspunkten för en ny serie händelser som världen snart blev medveten om. Den gjorde dem till nya människor, men den innebar också födelsen av en ny gemenskap. Eller som de själva skulle ha sagt: den utgjorde pånyttfödelsen av gudsfolket, Israels uppståndelse från de döda, och de var med. Det är för att de talar utifrån själva centrum av denna "nya skapelse" som deras vittnesbörd har tyngd. De hade själva gått genom döden till ett nytt liv. Mörkret och förtvivlan på långfredagen och den bedrövliga sabbat som följde, hade bestulit deras liv på all mening. På "tredje dagen" var de "uppståndna med Kristus", som Paulus uttrycker det, (7) och det är en trosbekännelse som knappast är mindre grundläggande än proklamationen "Kristus är uppstånden".
       De tillfällen då den uppståndne Kristus "visade sig", skildras som vi funnit som en i tiden begränsad serie och som någonting olikt varje efterföljande slag av "kristen erfarenhet". Lukas har i andra delen av sitt verk (Apostlagärningarna) markerat seriens slut genom en symbolisk scen då Kristus efter "fyrtio dagar" (ett konventionellt antal) slutligen försvann ur människornas åsyn: "en sky tog honom bort ur deras åsyn". Det kapitlet är avslutat och kommer aldrig att upprepas. Men hela Nya testamentet vittnar om att Kristi verkliga närvaro inte var försvunnen i och med att han inte längre "visade sig". De unika och flyktiga mötena med den uppståndne Herren inledde ett nytt slags relation som visade sig vara bestående. Brännpunkten i denna nya relation antyds av Johannes när han berättar hur den uppståndne Jesus gav bröd åt sina lärjungar, och av Lukas när han säger att "de kände igen honom när han bröt brödet". Båda författarna ser

156


utan tvekan tillbaka på Jesu ord och handlingar vid den sista måltiden, och båda tänker säkert också på "brödsbrytelsen" som var centrum i den kristna gemenskapen, sådan de kände den, och förblev så. I gemenskapen var Herrens närvaro inte längre en plötslig skymt, starkt övertygande men snart förbi. Den var en varaktig realitet som skapade ett nytt gemenskapsliv.
       I detta gemenskapsliv, som det mognade och växte till och fick vidare perspektiv, fördjupades deras förståelse av vad som hade skett. Det var inte bara så att deras förlorade Mästare hade kommit tillbaka till dem. Gud själv hade kommit till dem på ett fullständigt nytt sätt. Och det gav ny belysning åt hela historien. Matteus har pekat på detta i sitt sätt att inleda och avsluta sitt evangelium. I början säger han att Jesu egentliga namn är Emmanuel, som betyder "Gud med oss". (8) Han slutar med den uppståndne Herrens ord: "Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände." (9) Allt som ligger däremellan, menar han, är berättelsen om hur Gud kom till människorna för att vara med dem, slutgiltigt. Härifrån inledde kyrkan det omfattande intellektuella företaget att bygga en kristen teologi och livsfilosofi på den grund som var lagd. Men det är en annan historia, och den är ännu inte avslutad.

 

 

157


Noter

not 1: Berättelserna om uppståndelsen finns i Matt 28, Luk 24, Joh 20-21 och Mark 16:1-8. I de flesta av de gamla manuskripten slutar Markusevangeliet med 16:8. Huruvida författaren avsiktligt slutade där eller tänkte skriva mer men blev förhindrad, eller om han skrev en avslutning som senare gick förlorad, är en obesvarad fråga. De återstående verser na utgör ett senare tillägg. (TB)

not 2: Av örtagårdsmästaren, trodde Maria först; av lärjungarna, enligt ett rykte bland judarna (Matt 28: 13-15). (TB)

not 3: Rom 14:9. (TB)

not 4: 1 Petr 3:18. (TB)

not 5: 1 Kor 15:3-7. (TB)

not 6: När Paulus påstår (1 Kor 15:8) att han själv hade sett Herren, efter alla de andra, erkänner han att det var någonting oväntat, exceptionellt och onormalt, ett tillägg till en redan avslutad serie. (TB)

not 7: Kol 3:1. (TB)

not 8: Matt 1:23. (TB)

not 9: Matt 28:20. (TB)

 

158


 

[bakgrundsbild]


Charles Harold Dodd (1884 - 1973), Kristendomens grundare, , Verbum, 1973 (nyutgåva 1988). Originalets titel är The founder of Christianity, Collier Books, New York, 1973. CH Dodd är en mycket ansedd engelsk specialist på Nya testamentets exegetik (tolkning). Han presenteras på s.27-31 i Modern teologi. Del II. (red. David Ford), Verbum, 1992.
      Bokens sidbrytningar är inlagda för att underlätta referenser. Texten är återgiven med tillstånd av Verbum och översättaren Margareta Edgard-Wentz.

 

[Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus]
[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida]
[Fyra klassiska bekännelsetexter]

 

Till sidans början