Arkiv. Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Arkiv. Artiklar publicerade på Språk, tro och religion 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 
Sekulär andlighet - finns den


 

Länk till webbplatsens förstasidaGensvar till Svenska Dagbladets artikelserie om själavård på Idagsidan i augusti 2002

Texten är ett gensvarsbrev till artikelförfattaren Agneta Lagercrantz. Valda delar publicerades i den avslutande gensvarsartikeln den 12 september 2002. Gensvarsbrevet publiceras här i sin helhet. (Webbpublicering 16.11.2003). 

 

 

Behovet av själavård utan 
traditionella kristna förtecken

Carl Gustaf Olofsson

 

Till Idagsidan, Svenska Dagbladet.
Gensvar till artikelserien om själavård.

Hej Agneta Lagercrantz,

DET HAR VARIT SPÄNNANDE och intressant att läsa dina initierade och välskrivna artiklar på Idagsidan om själavård den gångna veckan. Artiklarna väcker viktiga frågor om vad kärnan i själavård egentligen är. Genom psykiatern Carl-Gustaf Olofsson (en namne!) i den första artikeln antyds en sekulär infallsvinkel till själavårdsproblematiken. Men den följs inte upp. För övrigt är de som kommer till tals själavårdare från Svenska kyrkan och frikyrkorna. Trots bredden i insikter och kunnande är ramen tydligt traditionellt kristen.

     Från mitt perspektiv är det numera helt självklart att det finns en existentiell själavårdsproblematik utan några traditionella religiösa förtecken. Den kan gälla frågor som 'har det någon betydelse om jag försöker följa mitt samvete eller inte'. För mitt eget liv, för mina närmaste, för det samhälle jag tillhör? Det kan gälla smärtsamma erfarenheter av egna svek, nederlag och skuld - och att ha drabbats av andras svek och kränkningar. Det kan gälla den existentiella trosproblematik som handlar om spänningen mellan två motsatta och mycket olikartade föreställningar om människans 'sanna natur'. Är människan - och jag - i grunden bara en egoistisk och maktlysten varelse som bara kan göra gott inför hot eller om det ger rejäla belöningar. Eller bär vi på möjligheten att växa i genuin medkänsla och kärlek. Och i så fall, hur kan lilla bräckliga, fega jag bejaka och vårda denna möjlighet?

VILKEN GRUNDSYN SOM  får övertaget i våra liv är avgörande för hur våra liv kommer att gestalta sig. Mycket summariskt kan man säga att frågan om tro eller otro i denna existentiella mening är avgörande för om en livshållning som handlar om 'hjärtats öppnande' eller om 'hjärtats förhärdelse' ska få övertaget i våra liv. Förutsättningen för att en upplevelse av mening, hemhörighet i tillvaron, självrespekt, medkänsla ska kunna ta form och fördjupas i våra liv är att den livshållning som handlar om hjärtats öppnande har övertaget. Detta är något av en grundbult utifrån detta existentiella perspektiv. Det gäller även om denna livshållning är kantad av skörhet, nederlag, tillkortakommanden, feghet etc. När vi genom livets utsatthet och påfrestningar hamnar i osäkerhet och kris kring dessa frågor är det primärt själavård vi behöver.

UTIFRÅN DETTA SYNSÄTT är det uppenbart att det kan finnas ett stort behov av själavård även om det är väldigt tydligt för en människa att hon inte tror på gud eller livets fortsättning bortom döden. Dessa existentiella livs- och trosfrågor kan bränna till med samma ångestladdade kraft oavsett om man definierar sig som kristen eller ateist, religiös eller icke-religiös. Problemet idag är att detta sekulära själavårdsbehov inte har något synligt och igenkännbart rum i offentligheten. Om man mer eller mindre medvetet och uttalat håller sig med en sekulär livssyn så blir det svårt, kanske omöjligt, att söka själavård i den uttalat kristna sfären. Samtidigt tror jag att en hel del viktigt osynligt själavårdande arbete utförs på olika håll i samhället. Av lärare, kuratorer, psykoterapeuter, läkare, sjuksköterskor - och inte minst i familjen och bland vänner.
     Jag tror att det skulle vara utomordentligt viktigt om en renodlat existentiell själavård skulle bli synlig i det offentliga. Det skulle då finnas ett tydligt erbjudande om själavård för den sekulära nutidsmänniskan som på ett eller annat sätt har hamnat i livskris eller som håller på att tappa fotfästet i tillvaron. Det skulle stödja kunskapsutveckling och en bredare offentlig diskussion på detta viktiga område. Det skulle också bli ett erkännande och ett stöd för de som idag i det tysta utför ett livsviktigt själavårdande arbete utanför den kristna och religiösa sfären.

 

Bagarmossen söndagen den 1 september 2002

Vänliga hälsningar
Carl Gustaf Olofsson
Ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion
www.existentiell-tro.net

 

Carl Gustaf Olofsson har skrivit boken Existentiell livssyn - kristen tro? (1999) som är publicerad på Internet. Den berör på olika sätt spänningen mellan en renodlat existentiell själavårdsproblematik och en själavård med mera traditionella kristna förtecken. 
PS. Boken publicerades som ebok i januari 2014 och kan köpas från de flesta internetbokandlar. DS.

 

 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion som startade våren 1998. Sedan hösten 2010 driver han bloggen "Gustafs videoblogg" (Personalia)

 

[bakgrundsbild]


Arkiv. Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Arkiv. Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida 
Gustafs videoblogg (startade hösten 2010)
Sekulär andlighet - finns den


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson