[apostoliska trosbekännelsen] [athanasianska trosbekännelsen] [augsburgska bekännelsen] [syndabekännelsen] [bekännelsetexter - sammanställning]

list av lind

Länk till webbplatsens förstasidaDen nicenska trosbekännelsen utgör tillsammans med den apostoliska trosbekännelsen, apostolicum, två 'huvudsymbola' som fungerar som grundläggande bekännelsetexter för samtliga de stora kristna kyrkorna. Dvs katoliker, ortodoxa, lutheraner, reformerta och anglikaner. Den kallas också den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Den antogs vid konciliet i Konstantinopel år 381. Återgiven från det utdrag av Den svenska kyrkohandboken som ingår i Den svenska psalmboken från 1986. (Ekumenisk nyöversättning se nedan.) Kommentar.

list av lind

 

Den nicenska trosbekännelsen.

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor
och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen
och tagit mandom genom
den Helige Ande av jungfru Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst
under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått,
efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;

och på den Helige Ande,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika
med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna; (jmfr)

och på en enda, helig,
allmännelig och apostolisk kyrka.

Jag bekänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.

 

Kommentar: När det gäller de två orden  "och Sonen" i strofen "som utgår från Fadern och Sonen" fanns de inte med i den trosbekännelse som antogs i Konstantinopel år 381. Detta tillägg som kallas 'filoque' började användas på vissa håll i den västliga kyrkan under 500-talet. Men det dröjde till början av 1000-talet innan den blev etablerad. Detta tillägg blev en av anledningarna till den splittring av kyrkan som resulterade i den ortodoxa respektive katolska kyrkan.
     Ekumeniska strävanden har gjort att katoliker och protestanter, dvs de 'västliga' kyrkorna som använt filoquetillägget, alltmer har börjat använda den ursprungliga formuleringen där "och Sonen" är utelämnat. När det gäller tillkomsthistoria och utveckling av den nicenska trosbekännelsen se Birger Gerhardsson och Per Erik Persson, Kyrkans bekännelsefråga, Liber, 1988, sid 113-120.
     Ljus av ljus, (red. Ola Sigurdson, Verbum, 1998), är en utläggning av kristen tro utifrån den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Man använder där den ekumeniska nyöversättning vars tillkomst kort berörs på sidan 101. Den skiljer sig på två punkter. Filoquetillägget "och Sonen" finns inte med. I stället för 'Jag'-formen ovan är den skriven i dess ursprungliga 'Vi'-form. För att den intresserade ska kunna jämföra återges även denna översättning. 

 

Den nicenska trosbekännelsen.

Ekumenisk nyöversättning.

 

Vi tror på en enda Gud
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den helige Anden
och jungfru Maria,
korsfästes för vår skull
under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig ska ta slut.

Vi tror på den helige Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras
med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna. (jmfr)

Vi tror på en enda, helig,
universell/katolsk och apostolisk kyrka.

Vi erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.

Från Ljus av ljus, (red. Ola Sigurdson, Verbum, 1998), s.108.
(Översättningen i Den svenska kyrkohandboken se ovan.)

 

[bakgrundsbild]

list av lind

[apostoliska trosbekännelsen]
[athanasianska trosbekännelsen]
[augsburgska bekännelsen]
[syndabekännelsen]
[bekännelsetexter - sammanställning]

Existentiell livssyn - kristen tro? - innehållsförteckning  
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Gustafs videoblogg

list av lind

Till sidans början!