Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion


 

Länk till webbplatsens förstasidaRecension - Svensk Kyrkotidning (SKT)

Werner G Jeanrond: Gudstro - teologiska reflektioner II. (Arcus, Lund, 2001. ISBN: 91-88552-34-9.) Recensionen är publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 10/2002. Den publiceras här med tillstånd av såväl författare som SKT. (Webbpublicering 16.3.2002). 

 

 

Gudstro från katedern

Björn Skogar

 

JEANRONDS FÖRRA artikelsamling hette Guds närvaro (1989). Nu har det kommit en fortsättning med liknande uppläggning, alltså artiklar eller föredrag i skilda ämnen men med återkommande teman eller käpphästar.
      Författaren är en av de ytterst få i vårt land som är professionell vad gäller filosofisk och teologisk hermeneutik vilket betyder att han tillför viktiga kunskaper inom ett vanligen försummat område. Hans profil inom området ligger nära Paul Ricoeurs eftersom han strävar efter att förena misstankens och pluralismens med en lyssnandets hermeneutik. Jeanrond är en skicklig lärare när han reder ut abstrakta problem. Och för människor som har svårt att stå ut med dunkla mytologier eller dogmatiska föreställningar kan säkert Jeanrond vara till god hjälp. Så ställer han i inledningskapitlet frågor kring apokalyptik och eskatologi på väl vald plats plats genom att formulera dem i termer av sanning, kärlek och gemenskap. Han gör även en intressant presentation av olika kristologiska ansatser i nyare svensk teologi.

      Jeanrond lanserar i ett kapitel där han även anger sin syn på teologins roll vid universitetet termen fundamentalteologi. I en romersk-katolsk kontext handlar detta om apologetiskt orienterad teologi i religionsfilosofins gränstrakter. Här vill jag tillägga att termen kan ha en annan innebörd i meningen hermeneutiskt medveten teologi som håller samman perspektiven från text och till lyssnare. I vilket fall aktualiserar detta en fråga av utbildningspolitisk betydelse. Vi har i dag ett parallellsystem med äldre universitet och små eller medelstora universitet och högskolor. De gamla universiteten är mycket specialiserade och producerar doktorer som är smala och bästa fall djupa i sitt kunnande. Men på de mindre universiteten och högskolorna finner vi undervisning i kristen teologi under rubriken religionsvetenskap. Där måste man liksom religionshistorikerna ansvara för vida fält och det krävs en mycket bredare kompetens än vad som formas inom universitetens forskarutbildning. Här skulle en slags fundamentalteologi behövas, innefattande både bibliska, historiska och systematisk-teologiska perspektiv.

DEN RÖDA TRÅDEN i Jeanronds bok är inte religionsvetenskap utan teologi. Det är alltså liknande tongångar som förr i världen på Theologicum, även om tonarten nu är mer kosmopolitisk och postmodern. Teologen reflekterar över Gud, enligt Jeanrond. Eller snarare: över Guds trinitariska självuppenbarelse och i respekt för Guds alteritet. Detta begrepp är en smidigare motsvarighet till vad som gällde i min ungdom, då vi använde det klumpiga, tyska Unverfügbarkeit. I vilket fall handlar det om respekt för det dolda och oväntade och det finns en förbindelse med den dialektiska teologin. Men denna läser Jeanrond selektivt. Han är ganska tondöv för kategorin förkunnelse, vilket märks när han behandlar teologer som Ernst Fuchs och Gerhard Ebeling. Och framför allt: den dialektiska teologins kritik av religion och religiositet saknas. Det är som på 1920-talet. Många ville bidra till kritiken mot liberala teologier men var inte beredda att problematisera den religiösa erfarenheten. Jeanronds uttalade startpunkt är Guds självuppenbarelse i Skriften och kyrkan men hans teoretiska fundament är den religiösa människan, homo religiosus. Det betyder att hans reflexioner, trots alla försäkranden om dialog och pluralism, känns mycket internt kyrkliga. De sekulariserade kristna är utmönstrade redan i ansatsen eftersom den formuleras i termer av gudsrelation eller religiös erfarenhet. Därtill kommer att vissa textavsnitt mer liknar uppbyggelselitteratur än akademisk prosa.
      Alteritetstänkandet gäller inte endast gudstron. Hit hör även respekten för den andra människan och för främmande perspektiv. I det sistnämnda fallet brister Jeanrond i trovärdighet. Han är verksam i Skandinavien och har synpunkter på det lokala kyrkolivet i all dess skröplighet. Men det är uppenbart att han saknar intresse för skandinavisk teologi, både för vad vi brukar kalla skapelseteologi, t ex K E Lögstrup och Gustaf Wingren, och för traditionen efter Kierkegaard. Och när han i en för övrigt välskriven artikel om Luther når fram till de kontroversiella frågorna om kyrka och politik eller inre och yttre människa upprepar han de vanliga schablonerna utan att lyssna till den andre. Detta är anmärkningsvärt eftersom Jeanrond är en av de ytterligt få makthavarna inom en samhällsinstitution som är lika hierarkisk som romersk-katolska kyrkan. Behöver jag nämna, att jag åsyftar universitetet?

Svensk Kyrkotidning (SKT) nr 10/2002 (8 mars)

 

Björn Skogar (Libris) är docent i tros- och livsåskådningsvetenskap och universitetslektor vid Södertörns högskola. Han är också ordförande i Svenska kyrkans kulturråd. Han har bland annat skrivit Viva vox och den akademiska religionen, (Symposion graduale, 1993) och medverkat i antologin Modern svensk teologi, (Stockholm, Verbum, 1999) med artikeln "Teologins språk - och livets". På Internet finns också artiklarna Religionsdidaktikens kärnproblem och Luthers regementstanke - en fråga om politik och poesi.

 

 

Svensk Kyrkotidning (SKT) utges av Svenska kyrkan och kan beskrivas som prästernas tidning. Utöver artiklar, debatt och recensioner med Svensk kyrkotidning - logoanknytning till teologi och kyrkans liv finns som stående inslag predikoförberedelser under vinjetten "Inför Gudstjänsten". Den utkommer en gång i veckan och är år 2002 inne på sin 98:e årgång. 

 

Jeanronds Gudstro - teologiska reflektioner II. har också recenserats i Svenska Dagbladet av Astrid Söderbergh Widding under rubriken "Gud och våra frusna relationer" och i Göteborgsposten av John Swedenmark under rubriken "Kristendom och hermeneutik smälter samman". 

 

[bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter  
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson