Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

List av oregonpine.

 

Bakgrunden till webbplatsen
Språk, tro och religion

 

Länk till webbplatsens förstasidaUpprinnelsen till webbplatsen Språk, tro och religion var att webbpublicera boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Efter sammanlagt tio refuseringar i olika utvecklingsskeden under åren 1992 - 1997, de två sista gällde manuset i ungefär i det skick som det publiceras här, så började Internet locka. Internets snabba utveckling under mitten på 90-talet hade då gjort Internetpublicering till ett reellt alternativ. 

Refusering kan innebära ett par olika saker. Det kan bero på att förlaget inte tycker att manuset håller måttet kvalitativt; språk, nivån på analyser och diskussioner mm. Det kan också bero på att man trots uppenbara kvaliteter i dessa avseenden bedömer den möjliga läsekretsen som alltför liten för att en eventuell bok ska kunna sälja så att det blir ekonomiskt plus. Utan tryckbidrag måste båda dessa saker till. Detta gäller än mer i en situation när stora delar av förlagsbranschen är pressade av snäva ekonomiska marginaler.
        Oavsett om refuseringarna är vänliga, tycker att problematiken är viktig och intressant, att språket är bra etc, eller bara är ett blankt 'ej intresserade', är det avgörande resultatet detsamma: Ej tryckt och publicerat! Och därmed också utom räckhåll för den offentliga diskussionen.

Jag är övertygad om att de frågor som diskuteras i Existentiell livssyn - kristen tro? är viktiga i den brytningstid den västerländska kulturen befinner sig. På ett mera personligt plan berör bokens problematik ganska många människor. Det innebär också att jag tror att en eventuell bok, trots ett rejält omfång, med lite intelligent marknadsföring skulle kunna nå en ganska stor läsekrets. Men jag är också väl medveten om att denna bedömning kan vara ett utslag av författarens egocentriska överskattning av 'sitt verk'. En stark tilltro till 'sitt verk' finns i det mesta av engagerat skapande.

Genom att publicera Existentiell livssyn - kristen tro? på Internet blev den tillgänglig för offentligheten. Det kan självfallet inte ersätta en tryckt bok. Långt ifrån alla som kan tänkas vara intresserade har tillgång till dator och Internet. En tryckt bok har en substantiell kvalitet, webboken försvinner i det ögonblick den som driver webbplatsen inte längre betalar avgiften till Internetleverantören. Den tryckta boken har också en kvalitetsstämpel genom att ett förlag har tagit sig an publiceringen, för en bok på Internet finns det inga som helst kvalitetsgarantier. Det finns inte heller några krafter som lägger ner någon möda på marknadsföring. Men inför de realiteter som refuseringarna innebar kändes det oändligt mycket bättre med  webbpublicering i egen regi än att resultatet av mina mångåriga tanke- och skrivarmödor skulle förblivit osynliga och overksamma. Det innebär att analyserna och diskussionerna i Existentiell livssyn - kristen tro? åtminstone får en chans att visa sin eventuella kraft och bärighet. 

De båda artiklarna "Har kristen tro en framtid?" respektive "Kallad att vara ett ljus i världen" (Vår Lösen nr 8/1996 resp 5-6/1997) och artikeln "Kristus är uppstånden!" (Svensk Kyrkotidning nr 16/1998) utvecklar i komprimerad form några centrala tankar i Existentiell livssyn - kristen tro?. Dessa texter som funnits med sedan webbplatsens start våren 1998, bär i sig själv. Men i detta sammanhang är också förhoppningen att de ska väcka nyfikenhet på de mera ingående analyserna och diskussionerna i Existentiell livssyn - kristen tro?. Och därmed också fungera som introduktion och öppning till denna mycket mera omfattande textmassa.  

Diskussionssmaterialet Budord för en modern tid är resultatet av ett litet skolprojekt. Det är intimt förbundet med tankegodset i de första fyra kapitlen i Existentiell livssyn - kristen tro?. Det ger därför också en annorlunda infallsvinkel till den problematik som är i centrum för mitt intresse.

Sedan webbplatsens start våren 1998 har den sakta utvecklats och nya delar har tillkommit. 

 

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

 

 

Till sidans början!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början!