Varför webbublicering av boken? Länk!

 

Länk till webbplatsens förstasida

 

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson ©

Existentiell livssyn
- kristen tro?

- nätbok originalpublicerad på Internet -

Om delaktighetens livshållning,
demokrati och teologi

Boken har en kvalificerad inre länkstruktur. Noter, person- och sakregister och litteraturlista är länkad åt båda hållen. Hypertextredigeringen är i webbteknikens frontlinje!

Gratis sedan 1998!  
Boken kan läsas online och skrivas ut kapitelvis. Så har det varit sedan publiceringsprocessen började sommaren 1998.  

OBS!! Tryckt bok 2020!!  

 


Sedan senvåren 2020 finns boken i tryckt form. Det är resultatet av ett oväntat initiativ av förlaget Alternaliv. Den tryckta boken har försetts med ett nyskrivet förord. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar från 269 kronor. Den finns även som ebok. Den gamla eboken från 2014 är borttagen. 
Fråga gärna efter boken på ditt bibliotek!

Länk till Bokus - Adlibris 
"Bok 2020" - flik på Gustafs videoblogg.  
Facebooksida för boken
Diskussionsgrupp för boken på Facebook

Nedladdningsstatistik 2004 - 2012!

Kort presentation av boken 
PS Juli 2012 

Språk & Existens, Stockholm - Internet, 1999 
Ebok,
Alternaliv förlag, 2014 och 2020.
Tryckt bok, Alternaliv förlag, 2020.
    

Presentation av författaren. Länk!

Vad händer med boken om webbplatsen upphör? Arkivinformation


Innehållsförteckning

Introduktion
Kapitelpresentation
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
Litteratur 
Person- och sakregister 
Bekännelsetexter 
Länkar

 

Tips om hur man påverkar textstorlek och läsbarhet på datorskärmen

 

"En stor bok på nätet"
Notis om boken i Svensk kyrkotidning, nr 38-39/1999

 

Vad är en människa förresten?
Vem är jag? Vem är du?
Allt jag för in som mitt skall
du stämma av mot det som är ditt,
Annars är det bara bortkastad tid
att lyssna på mig.

av Walt Whitman

 

 

Om boken som hemladdningsbar hypertextbok. Länk!

 

Innehåll

Innehållsförteckning

Om delaktighetens livshållning, demokrati
och teologi. Introduktion
 
(33 kb)

Kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet 
Om existentiell religiositet och de traditionella
 religiösa språkens växande oförmåga att ge ord
 åt de viktigaste sidorna av våra liv 
(85 kb)

Kapitel 2: Ansvar och flykt 
En analys av ansvarighetens och flyktens hållning och hur dessa hållningar 
påverkar upplevelserna av mening, hopp och självrespekt. Analyserna 
ger också en existentiell och icke-teistisk infallsvinkel till centrala kristna 
begrepp som synd, skuld, nåd, omvändelse och frälsning
 
(222 kb)

Kapitel 3: Utsatthet och transcendens 
En analys av hur vårt förhållande till den smärtsamma
sidan av våra existensvillkor påverkar utvecklingen av 
vår förmåga till medkänsla och möjligheten till 
existenserfarenheter som kan förändra våra liv 
(137 kb)

Kapitel 4: Skrift, ande och kultur 
En evolutionär syn på
förnuftets och kärlekens människotillblivelse och 
kulturens centrala betydelse i denna tillblivelseprocess 
(184 kb)

Kapitel 5: Kristusseende och kallelse 
 
En existentiell och icke-teistisk tolkning av Jesu uppståndelse, 
korsets mysterium, frälsande tro, kristen eskatologi 
och Jesu domsförkunnelse 
(207 kb)

Kapitel 6: Existentiell tro  
En analys av begreppet tro som ger argument för att de 
  existentiellt mest angelägna frågorna kring tro, otro och icke-tro gäller något 
annat än tron på en personlig Gud och ett liv efter döden 
(147 kb)

Kapitel 7: De två portarnas kyrka 
Om kyrkans kallelse utifrån ett existentiellt och icke-teistiskt perspektiv 
och visionen av en bred folkkyrka som genom rit, förkunnelse, dialog 
och kunskapssökande stödjer kärlekens och förnuftets inkarnering i världen.

(194 kb)

Kapitel 8: Kristendomens mörka skuggor 
 
En analys av den speciella troslogik som 
gång på gång genom kristendomens historia
 gett upphov till förtryck, lidande och död

(79 kb)

Kapitel 9: Kultur, dialog och kristen tro 
Om ett kunskapsfilosofiskt problem, gränsen mellan kristet 
och icke-kristet och visionen av en gränsöverskridande dialog 
i en mångkulturell värld - och tillika en sammanfattning. 
(152 kb)

Litteraturförteckning 
Person- och sakregister 
Kapitelpresentation 

(till detta kommer ca 20 kb grafik för varje fil)

Appendix 1. Bekännelsetexter - sammanställning
apostoliska trosbekännelsen
(plus ursprunglig romersk dopbekännelse)
nicenska trosbekännelsen
(två översättningar)
athanasianska trosbekännelsen
augsburgska bekännelsen
syndabekännelsen
(fem varianter)

Webbspecial
Principer för ändringar och tillägg
Redovisning av ändringar och tillägg (extern) (11.4.2003)
Internetlänkar (extern) (15.10.2006)
Information och råd
Sammanställning av kringsidor

 

 

Prolog till boken och webbplatsen Språk, tro och religion. Länk!

 

 

Prolog till boken och webbplatsen Språk, tro och religion. Länk!

 

Information och råd

Om sidantal för bokens olika kapitel, om möjligheten att välja textstorlek på skärm och utskrifter, varningar och råd vid läsning online, spara hem, nedladdningstider, hypertext, publiceringsuppgifter, bokens textomfång mm. Ett besök på sidan Information och råd rekommenderas för den som funderar på att ge sig ikast med boken.

 

Ingångar

Om man snabbt vill skapa sig en bild av den grundhållning som präglar boken kan man läsa de första två sidorna i kapitel 1. En första uppfattning av den infallsvinkel till kristen tro som successivt växer fram i boken får man om man läser de första sex avsnitten i kapitel 2 (knappt 9 sidor). Den sjusidiga introduktionen ger också en god bild av boken. Genom att titta igenom innehållsförteckningen med alla underrubriker kan man också skapa sig en uppfattning om bokens karaktär. Den mera akademiskt sinnade läsaren kan förstås bläddra igenom litteraturlistan eller bokens person- och sakregister.
        De flesta av bokens kapitel kan med god behållning läsas som enskilda texter. Dock ej kapitel 7 och kapitel 9, bokens sista. Dessa båda kapitel bygger i hög grad på begrepp och tankar som utvecklats i tidigare kapitel. Alltför mycket går förlorat om dessa inte är lästa. Samtidigt är det viktigt att betona att bokens olika kapitel tillsammans formar en helhet som bara kan bli fullt synlig genom att den läses i sin helhet.

 

Kringsidor

Det finns ett antal textfiler som inte ingår i själva boken, men som på ett eller annat sätt gäller webbpubliceringens speciella egenheter och möjligheter. Inte minst de speciella problemen vid originalpublicering. För överblickens skull finns det en sammanställning av dessa texter med en kort presentation.

 

Slutredigering

I början på november 1999 sattes det punkt för vidare ändringar vad gäller bokens innehållsliga sida. Boken blev därmed slutredigerad som detta begrepp defineras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem. Samtidigt tillkom ett sammanhållet koncept för att på ett medvetet sätt kunna utnyttja den öppenhet och möjlighet till interaktivitet och fortlöpande kommentarer som denna speciella publiceringsform innebär. Detta koncept för ändringar och tillägg som inte inkräktar på bokens grundtext presenteras i Principer för ändringar och tillägg.

 

Boken som hypertextbok på den egna datorn
Förändringar och förbättringar av hypertextredigeringen (extern)
Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem
Nedladdningsstatistik 2004 - 2009!

 

 

INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9LI INH RE BEK

Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida  
Artiklar, debatt och recensioner
från dagspress och tidskifter
 
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus  
Har kristen tro en framtid? Debatt i tidskriften Vår Lösen 1996-97  
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial  
Blogg Nr 118. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok  

 

 

Dikten av Walt Whitman är från "Sången om mig själv".
Svensk tolkning av Rolf Aggestam, FIB:s Lyrikklubb 1983.

 

 

Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning. 

Kort presentation av boken

PS Juli 2012 

[Antal nedladdningar av bokens olika delar]
[sidans början] [bakgrundbild]

epost (se!): stor2@existentiell-tro.net

www.existentiell-tro.net