Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net

List av oregonpine.

 

Studiecirklar.

 

Många av webbplatsens texter kan fungera som grund för en studiecirkel. 

Ett förslag är en studiecirkel med rubriken Tro och religiöst språk. Ett bra textmaterial är webbplatsens artikelblock från tidskriften Vår Lösen kring temat "Har kristen tro en framtid?" tillsammans med kapitel 1, "Livssyn, språk och religiositet" i Existentiell livssyn - kristen tro?. Förslagvis kompletterat med artikeln "Religiös ickerealism och referens till Gud" av Erica Appelros (Svensk kyrkotidning nr 8/2000) och den tunna men utomordentliga boken Vem kan stoppa vinden? av den norske professorn i ekumenik och missionsteologi, Notto R. Thelle (Artos, 1997). Trots att texterna har ett antal år på nacken är de fortfarande i högsta grad aktuella.  
     Thelles bok behandlar i flera avseenden samma eller närbesläktade frågor som mina texter, men från ett uttalat inomkyrkligt och inomkristet perspektiv. Den berör på ett insiktfullt sätt centrala kristna trosfrågor. Bokens röda tråd är hur de hur dessa frågor har omformulerats och problematiserats i en mångårig konfrontation med Japansk buddhism - och hur detta i en komplicerad och bitvis smärtsam process lett till fördjupning av hans personliga kristna tro. Så oavsett detta studiecirkelsförslag är det en bok jag rekommenderar.

Om man vill gå i närkamp med innebörden i begreppet "tro" så kan texten "Existentiell tro" (kapitel 6 i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?") vara en stimulerande och spännande utgångspunkt för en diskussionsinriktad studiecirkel. I texten kontrasteras två olikartade infallsvinklar. En traditionell 'teistisk-metafysisk' och vad författaren kallar en 'existentiell'. Texten försöker visa att det på grund av långsamma kulturella förändringar i språkets innebörd finns en hel del som talar för att den traditionella synen idag på allvarliga sätt förvränger den klassiska innebörden i kristen tro.  

Webboken Existentiell livssyn - kristen tro? är i sin helhet också väl lämpad som grund för en studiecirkel.  Gärna kompletterad med någon annan bok som ger en annorlunda infallsvinkel till samma grundfrågor.

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

[webbplatsens förstasida] [bakgrund] [personalia] [föredrag] [prolog] [senaste nytt]

Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsidan 
Kunskapsfråga och vision 
Existentiell livssyn - kristen tro?
- bok/titelsida
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Gustafs videoblogg

List av oregonpine.

Till sidans början!