Existentiell livssyn - kristen tro?
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson 
Gustafs videoblogg 
Kunskapsfråga och vision 


Länk till webbplatsens förstasida

Nedanstående sex teser utgör grundbultarna i den existentiella livssyn som på olika sätt kommer till uttryck i Carl Gustaf Olofssons texter på webbplatsen Språk, tro och religion. De utvecklas på ett genomarbetat sätt i kapitel 2, 3 och 4 i boken Existentiell livssyn – kristen tro?. Där sätts de också efterhand in i ett systematiskt teologiskt sammanhang och får efterhand rangen av filosofisk-teologiska grundbultar i den existensdynamiska teologin.  

 

Sex teser

Carl Gustaf Olofsson

 

Tes 1: Kärlek, medkänsla och förnuft är sårbara kvaliteter som kan utvecklas mot allt större bärighet i vår kroppsliga, förgängliga existens som människor. I bästa fall kan de utvecklas till gränsöverskridande krafter. 
(Inkarnationstesen)

Tes 2: Ett ansvarigt förhållande till 'samvetets, hjärtats och sanningens röster' är av avgörande betydelse för att en grundupplevelse av självrespekt, mening och hemhörighet i tillvaron ska kunna utvecklas och fördjupas i våra liv. I detta ingår att erkänna våra nederlag och vår skuld när vi har svikit dessa inre krav och inte fly från den smärta det innebär.
(Ansvarighetstesen)

Tes 3: En villighet att förhålla oss existensutforskande - dvs att ärligt försöka utforska, förstå och erkänna den smärta, tvetydighet och utsatthet som är förbunden med att vara människa - är nödvändig för att medkänsla och kärlek ska kunna ta form i våra liv och utvecklas mot allt större kraft och bärighet.
(Existensvillkorstesen)

Tes 4: Om vi i all vår bristfällighet efter bästa förmåga medvetet bejakar kärlekens, medkänslans och förnuftets tillblivelse och fördjupning i våra egna och andras liv och i världen förstärks en inre process av integration och mognad på ett avgörande sätt. 
(Bejakelsetesen)

Tes 5: Ju större mått av av giltig kunskap och bärande gestaltningar det finns i en kultur om möjligheterna och förutsättningarna för kärlekens, medkänslans och förnuftets utveckling hos oss som enskilda människor och i ju större utsträckning denna sida av kulturen är närvarande i människors vardagsliv desto bättre är förutsättningarna för denna inkarnationsprocess hos den enskilda människan i denna kultur. 
(Kulturprocesstesen)

Tes 6: Förutsättningarna för ett demokratiskt, människorättsorienterat samhälle i ekologisk balans att ta form, överleva och fördjupas – lokalt och globalt – är bättre ju fler av dessa medborgare som medvetet bejakar kärlekens, medkänslans och förnuftets tillblivelse och fördjupning i såväl det egna livet som i andras och i världen.
(Demokratitesen)

 

Dessa teser kan man argumentera för och emot i termer av sant och falskt. Det innebär att de har någon sorts referens till den verklighet vi lever i som människor (se vidare den filosofisk- ontologiska diskussionen i kapitel 9: "Kunskapsanspråk och verklighetsförankring"). De bör förstås diskuteras och skärskådas utifrån alla de empiriska, analytiska och erfarenhetsmässiga kunskapsmedel som står oss till buds. Den första och viktigaste frågan är vad vi har för personliga erfarenheter som talar för respektive emot deras giltighet.

Till påstående 2, 3 och 4 kan tilläggas: 
Om de är sanna gäller de oberoende om vi tror på en personligt handlande Gud eller ej, oberoende om vi tror på ett liv efter döden eller ej, oberoende om vi betraktar oss som religiösa eller ej. De gäller i så fall i samma mån för muslimer, judar, hinduer, buddhister, kristna och ateister. 

Oktober 2002 - februari 2008 - december 2011

Se också Sex teser respektive Kunskapsfråga och vision på Gustafs videoblogg.

 

Carl Gustaf Olofsson är författare och redaktör för webbplatsen Språk, tro och religion. Boken Existentiell livssyn - kristen tro? är i sin helhet publicerad på webbplatsen och finns sedan 2014 även som ebok. Texter med nära anknytning till ovanstående teser är "Har kristen tro en framtid?" (Vår Lösen nr 8/1996) och "Kristus är uppstånden!" (Svensk Kyrkotidning nr 16/1998). Se också "Känslan av tacksamhet och religiöst språk" och det korta gensvaret på ärkebiskop KG Hammars kyrkovision från påskintervjun i Kyrkans Tidning (nr 13-14/2002). (Personalia). Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson. I slutet av november 2010 gick han med i Humanisterna och startade samtidigt "Gustafs videoblogg". 

 

 

[bakgrundsbild]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasidan
Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Budord för en modern tid
Fyra klassiska bekännelsetexter 
Kunskapsfråga och vision 


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson
Epost: stor2@existentiell-tro.net

 

 

Till sidans början!