stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)

Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999  
Ebok, Alternaliv förlag, 2014     

Kan köpas eller lånas som ebok eller tryckt bok!  
Från juni 2020 finns boken som tryckt bok och ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar eller lånas på bibliotek. Fråga så tar dom hem!
 
Se vidare fliken "Bok 2020" på Gustafs videoblogg. 

     

[Dedikation]

Uppgifter om hypertextboken
Existentiell livssyn - kristen tro?

Ett publiceringsprojekt i webbteknikens frontlinje!

 

Version 5.1
Datum: 17 januari 2002.

Om betalningsviljan för hypertextboken
Till sidan för hemladdning av boken.

Gratis test i 14 dagar.
Det är gratis att under 14 dagar utforska fördelarna med att ha tillgång till Existentiell livssyn - kristen tro? som hypertextbok på den egna datorn. Om man efter 14 dagar inte tycker det är värt att betala för boken i denna form så ska man radera den från sin hårddisk. Vill man behålla hypertextboken betalar man via postgirot. 

Betalning görs via postgirot med vanligt inbetalningskort.
Betalningsmottagare: Carl Gustaf Olofsson
Postgiro: 1797876-8
Grundpris 60 kronor
Medelande till betalningsmottagaren:
Hypertextboken "Existentiell livssyn - kristen tro?"
Om man vill ha en dedikationsfil så uppge epostadress på inbetalningskortet. (se nedan!)

 

Dedikationsfil med eget namn?
Om man vill ha en dedikationsfil med sitt namn kopplad till den egna hypertextboken så uppge epostadress på inbetalningskortet. Filen bifogas då i ett emejl och sparas i samma katalog som övriga filer i hypertextboken. Länken [Dedikation] som finns på titelsidan och på denna sida sätts då i funktion. 

Uppdateringar.
Betalning av hypertextboken innefattar de uppdateringar som görs.

Synpunkter och frågor.
Om du har synpunkter och frågor kring hypertextboken skicka ett mejl till stor@existentiell-tro.net. Sak samma om du t.ex. upptäcker korrekturfel eller länkar som inte fungerar. Det enklaste sättet är att kopiera raden eller stycket med korrekturfelet och 'klistra in' det i ett emejl. Skriv vilket kapitel eller fil det gäller. Då kan jag enkelt hitta stället med hjälp av datorns sökfunktion.  

Om bok och webbplats
De räknare som fram till den 23 oktober 2001 funnits på den gamla webbadressen ger en antydan om måttet av nyfikenhet på boken. Fram till detta datum har kapitel 1 laddats ner över 5300 ggr (maj 1998), kapitel 2 ca 3000 ggr (från augusti 1998) och kapitel 5  över 2000 ggr (augusti 1998). Det ännu så länge minst populära kapitlet, kapitel 7, har öppnats över 1500 ggr (oktober 1998) och hemladdningssidan 1800 ggr (men det säger inget om hur många som har laddat hem boken, lika lite som en nedladdning av ett bokkapitel säger att det blir läst). Högst 5% av nedladdningarna härrör från webbredaktörens arbete och kontroller. (Se vidare!
    När Språk, tro och religion vid flyttningen till den nya domänadressen den 23 oktober 2001 hade funnits på Internet i tre och ett halvt år sedan premiären den 22 april 1998 visade förstasidans räknare på 26 840 (där ingår ca 1000 egna nedladdningar för olika former av koll och redigeringsarbete). 
    Sammantaget är nyfikenheten på bok och webbplats långt över mina förväntningar. 

Betalningsviljan för hypertextboken.
Betalningsviljan för den hemladdningsbara hypertextversion av boken hitintills (december 2001) inte alls varit i nivå med nyfikenheten på boken. För att stilla nyfikenheten på andras betalningsvilja och hur rik jag eventuellt har blivit av detta publiceringsprojekt har det skapats en fil online med aktuella uppgifter om hur många som betalt. Där finns också lite funderingar om eventuella orsaker till att så få har betalt hitintills. 

 

 

Bokens författare. Hösten 1999.Lycka till med hypertextboken!

Jag hoppas att du ska tycka att fördelarna med att ha tillgång till boken som hypertextbok på den egna datorn är värda att betala för. Dock, det utan jämförelse mest intressanta är i vilken utsträckning boken blir läst.

Carl Gustaf Olofsson
Stockholm - Bagarmossen
17.2.2002.
stor@existentiell-tro.net

 

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]
[Till sidan för hemladdning av boken]

list av lind

[Dedikation] Om man betalar den hemladdade hypertextboken och skriver sin epostadress på inbetalningskortet får man via epost en fil som öppnas via denna dedikationslänk. Denna länk finns också finns på titelsidan i hypertextversionen.

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

 

Version 5.1 (17 februari 2002): 
Tabellredigeringen har ändrats i samtliga kapitel så att det blir mindre text per rad. Det ökar läsvänligheten. Inte minst vid utskrift.
      I början av varje kapitel har tillkommit en länkad innehållsförteckning med kapitlets underrubriker. Vid varje underrubrik har det lagts in en knapp med en länk tillbaka till innehållsförteckningen. Det förbättrar den omedelbara överblicken. En likadan knapp har lagts in i anslutning till varje artikel i Augsburgska bekännelsen. Det gör det lättare att bläddra fram och tillbaka mellan artiklar och innehållsförteckning. 
     Färgen på länkarna är ändrade så att de behåller samma färg även när de en gång har använts. Jag har allteftersom börjat uppleva den förändrade färgen både som irrelevant och som störande rent estetiskt.
    En del korrekturfel är rättade. De flesta i kapitel 7 (ett tiotal). 
    Ett fel i en länk i underskiktet med bilder har rättats till. Ett par länkar på länksidan har uppdaterats.
   (23 februari 2002): Det har gjorts en liten uppdatering i på en kringsida plus att några länkar i litteraturlistan har uppdaterats. Dessa båda filer har beteckningen v5.01. 

Version 5 (16 december 2001): 
Den viktigaste ändringen är att de länkar som hänvisar till såväl online-versionen av boken som till texter som finns på webbplatsen Språk, tro och religion har uppdaterats efter flyttningen i oktober 2001 till www.existentiell-tro.net
Övrigt:
(1) Första delen av titelsidan har fått en något annorlunda layout. Den är nu mer i linje med resten av boken. 
(2) Innehållsförteckningen har fått ny layout. 
(3) En redigeringsmiss som gett rejält med luft på två ställen i kapitel 2 har rättats till. 
(4) En felaktig kapitelrubrik till såväl notdel som person- och sakregister till kapitel 7 har rättats. 
(5) När det talas om denna hemladdningsbara version av boken talas det nu genomgående om hypertextboken. Det är mer i linje med det språkbruk som används. 
(6) Den grupp av länkar som finns i början av varje kapitel har gjorts tydligare. Nu framgår det tydligt att det finns länk till såväl kapitlets innehållsförteckning som att det finns två länkar till person- och sakregister, en till hela boken och en till kapitlet ifråga.
(7) Smärre korrekturrättelser av språk och felaktiga interna länkar. 
(8) Bokens speciella länksida har gåtts igenom och uppdaterats. I början på hösten visade det sig att en hel del länkar inte fungerade. I de flesta fall beroende på flyttning till nya webbadresser. Dessa har rättats till. Det har också gjorts en del kompletteringar.

Version 4.01 (22 maj 2000):  
Fem filer där maginalredigeringen inte fungerade som avsett i Netscape har korrigerats. Det gäller bland annat denna fil och filen med sammanställning av bekännelsetexter.

Version 4 (5 maj 2000)
Visavi version 3 till 3.03 som kom i november 1999 är det små förändringar i denna nya version. Det är mindre korrekturrättelser, varav ett par felstavningar i litteraturlistan. Några ofullständigheter i litteraturlistan som sluppit igenom många granskningar har kompletterats. Bakgrundsbilderna har bearbetats något för att förbättra läsbarheten. Men det har också medfört en estetisk vinst. Såväl speciallänken (extern) som länkar till andra webbplatser är redigerade så att de automatiskt öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren (se vidare Hypertextredigering). För övrigt se de ändringar som redovisats från och med den 23.11.1999 när förra versionen gjordes.

Version 3 (november 1999): Slutredigerad bok, ny webbdesign, litteraturhänvisningar, Augsburgska bekännelsen mm.

Version 3 är den första slutredigerade versionen av boken Existentiell lisvssyn - kristen tro? som hemladdningsbar hypertextbok. Vad som innefattas i begreppet slutredigering definieras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem. Övergripande innebär det att det inte kommer att göras några ändringar som påverkar bokens innehåll.
      I och med version 3 har den hemladdningsbara hypertextboken också fått den nya webbdesign som successivt har införts på webbplatsen under oktober 1999. De bakgrundbilder och lister som utgör en viktig del av designkonceptet är egen produktion. Lind och fur är de båda träslag som nu präglar bokens grafiska formgivning. 
      I Appendix 1 har Augsburgska bekännelsen i sin helhet tillkommit. Därmed rymmer bokens appendix fyra av Svenska kyrkans mest centrala bekännelsetexter. 
      Sättet att redovisa litteratur har anpassats till gängse publiceringskonventioner. Det innebär att alla boktitlar nu är kursiverade. Artikelrubriker har anföringstecken. Det innebär att man direkt kan se om en referens är en bok eller en artikel. 
      Boken har fått en korrekturgenomgång. De sista kompletteringarna av litteraturlistan har gjorts. Några formuleringar har ändrats. För detaljer se Redovisningar av ändringar och tillägg fram till dags datum.
      I den länksamling till olika delar av boken som finns i slutet på varje kapitel har tillkommit länkarna [kringsidor] och [information och råd]. Två nya länkade pilar har tillkommit bland blädderlänkarna. Länk till kapitlets början. till kapitlets - eller sidans - början.  Länk till slutet av kapitlet. till kapitlets - eller sidans - slut.

 

 

 

 

 

 

 

Till sidans början!

 

 

 

stopram.jpg (524 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)listlind6.JPG (2828 bytes)listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
listlind6b.JPG (2825 bytes)listlind6.JPG (2828 bytes)listlind6b.JPG (2825 bytes)
listlind6.JPG (2828 bytes)
stopram.jpg (524 bytes)