Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter

 

Länk till webbplatsens förstasidaKyrkoherde Thorkild Grosbøll.

Den danska kyrkoledningen och kyrkoministeriet bestämde sommaren 2004 att kyrkoherde Thorkild Grosbøll skulle ställas inför prästrätt. Den 11 maj 2005 meddelade kyrkoministeriet att man låter Grosbøll återinträda i tjänst utan prästrätt. Biskop Jan Lindhardt, Roskilde, har övertagit tillsynen över Grosbøll från biskop Lise-Lotte Rebel. 

Bakgrund, kommentarer och länkar till artiklar i svenska och danska tidningar.  

Länkar

Sidan skapad: Augusti 2004
Senaste tillskott: 2005: 22.5, 15.5, 2004: 13.9, 26.8.
 

PS 2017. En annons där en dansk församling söker ny kyrkoherde "helst troende" blev utgångspunkt för en lång självreflekterande blogg i början av 2013. Såväl annonsen som bloggen är ett efterspel till denna danska kyrkokonflikt. Jag blandade mig i konflikten när det begav sig med såväl en artikel i Svensk Kyrkotidning som i brev till först biskop Liselott Rebel och sedan till biskop Jan Lindhardt när han övertog tillsynen över Grosbøll. Brevet till biskop Rebel är publicerad som PS i bloggen.

PS 2 - 2017: En hel del av nedanstående länkar fungerar inte längre. Men om man öppnar denna sida via den fantastiska arkiveringstjänsten www.archive.org så fungerar de flesta länkarna. Länken här går till hur sidan såg ut i mars 2005. Det enda som saknas är dessa båda PS. Tack archive.org! Dom behöver ekonomiskt stöd. Donera gärna! 
 

 

Bakgrund:

Thorkild Grosbøll är kyrkoherde i Taarbaek församling, Klampenborg, i norra Köpenhamn. Våren 2003 publicerade han boken En sten i skoen (Anis förlag). Den förblev obemärkt i cirka två månader. Sedan blev den läst av en journalist som tyckte att det var spännande och kontroversiellt att en präst klart deklarerade att han inte trodde på ”en skabende og opretholdende gud”. Efter en intervju där han upprepade det han skrivit i boken och i media fick epitetet "prästen som inte tror på Gud" började den stora stormen. Kyrkoministern Tove Fergo menade att en person som uttryckte den syn på tron som Grosbøll formulerat inte kunde vara präst i den danska folkkyrkan. Grosbøll blev tillfälligt avstängd från sin prästtjänst och inkallad till samtal hos biskop Lise-Lotte Rebel. Taarbaeks församling ställde upp helhjärtat bakom sin omtyckte präst. Det blev en turbulent diskussion i danska media och saken fick internationell uppmärksamhet. Slutet av denna första 'rond' var att Grosbøll återinträdde i tjänst sommaren 2003. Därmed trodde de flesta att saken var avslutad. 
    En predikan våren 2004 blev upprinnelsen till rond 2 i denna sak. Biskop Lise-Lotte Rebel menade att Grosb
øll där uttryckte tankar som är oförenliga med den danska folkkyrkans bekännelsegrund. Tillsammans med kyrkominister Tove Fergo ställdes kravet på Grosbøll att han skulle avgå frivilligt annars skulle han anmälas till arbetsdomstolen för tjänstefel. Någon frivillig avgång blev det som tur var inte. Efter protester och debatt har biskop och kyrkominister i stället bestämt att Grosbøll ska ställas inför prästrätt med akut hot om avsättning för att han som det sägs ”inte tror på Gud”. Prästrätten kan beskrivas som en teologisk domstol som prövar om det finns grund för anklagelserna om brott mot den danska folkkyrkans bekännelsegrund. 

Prästrätt: Den danska lagen om prästrätt - "Lov om domstolsbehandling af gejstlige laeresager" - finns att läsa som ett pdf-dokument via webbplatsen www.teologinet.dk

Maj 2005. Ny vändning: Den 11 maj meddelade kyrkoministeriet i ett pressmeddelande (finns att läsa på Internet!) att man ställt in prästrättsförfarandet mot kyrkoherde Thorkild Grosbøll. Man har gjort bedömningen att det finns för många oklarheter i 'bevismaterialet' för att saken skulle kunna lösas den vägen. Samtidigt har det bestämts att biskopen i Roskilde, Jan Lindhardt, övertar tillsynen från biskop Lise-Lotte Rebel, Helsingör. Beslutet har inom loppet av en vecka medfört mängder av kommentarer och diskussionsinlägg i danska media. (Bland annat i Berlingske Tidene och Jyllandsposten som jag haft tillfälle att följa. Tyvärr publicerar man mycket mindre material på Internet än svenska dagstidningar, därför kan jag inte länka) 

 

Teologisk kommentar:

I boken ”En sten i skoen” (Anis, 2003) skriver Thorkild Grosbøll att han inte tror på en ”skabende og opretholdende gud”. Det var sedan boken uppmärksammats av en journalist och han sagt samma sak i en intervju som han fick epitetet "prästen som inte tror på Gud" i media. Det var då kyrkominister Tove Fergo och biskop Lise-Lotte Rebel reagerade.

 
Om man läser boken framgår det att han svarar nej på vad jag i artikeln "Vad innebär kristen gudstro?" (Svensk Kyrkotidning, nr 33-34/2004 (13 augusti)) kallar den kosmologiska gudsfrågan – och vad biskop John Shelby Spong uttrycker som ett nej till det teistiska gudsbegreppet (se t.ex. hans bok "A New Christianity for A New World" - översatt till danska i april 2004, kommer ut på svenska i augusti 2005).   Samtidigt är boken ett vittnesbörd om
Grosbølls otvetydiga ja till vad jag i samma artikel kallar den existentiella gudsfrågan. (Se också Kapitel 4: Skrift, ande och kultur i boken "Existentiell livssyn - kristen tro?") I en kultur som inte förmår skilja på dessa båda sidor i den kristna gudstron finns bara den teologiska och journalistiska förenklingen ”prästen som inte tror på Gud” att tillgå för att karakterisera Grosbølls hållning. 

 

När ”En sten i skoen” läses utifrån det existentiella tolkningsperspektiv som är signumet för denna webbplats - och där begreppet existentiell tro är ett nyckelbegrepp -  är det uppenbart att Grosbøll förstår sin primära uppgift som präst att med hjälp av bibelns berättelser, kyrkans riter och predikan stödja människors utveckling mot att bli allt mer älskande och ansvariga individer och samhällsmedlemmar. Detta är både bibliskt och lutherskt. Utifrån den existensdynamiska teologin är just detta kyrkans uppgift. 

 

Min artikel "Vad innebär kristen gudstro" (länk ovan) utmynnar i ett tydligt teologiskt försvar av Thorkild Grosbølls sak.

 

Jag tror att det är viktigt för kristenhetens framtid att det av ansvariga kyrkoledningar i olika kyrkor aktivt och medvetet skapas teologiskt utrymme för den form trostolkning och prästgärning som kyrkoherde Grosbøll – och biskop John Shelby Spong - står för.

 

Att Grosbøll ställs inför prästrätt och inte inför arbetsdomstol för tjänstefel som det först var frågan om är en utveckling i rätt riktning. Det innebär att de teologiska frågorna kommer i centrum. Förhoppningsvis kommer detta att tvinga fram en djupgående teologisk bearbetning av de så viktiga frågorna om den kristna gudstrons innebörd och vad som är kyrkans respektive prästens uppgift. Om så sker kan slutresultatet av denna oroande läroprocess bli positivt. 

Ett tecken på en rörelse mot en fördjupad teologisk diskussion kring centrala lärofrågor är tre prästers initiativ att skapa ett nytt teologiskt debattforum med namnet Plan B. Första offentliga debatten i Plan B:s regi hålls i Köpenhamn den 7 september. Se vidare artikeln "Biskopper byder debatforum velkommen" i Jyllandsposten från den 10 juli (2004).

När det gäller den nya vändningen i maj 2005 se ovan!

Generellt kan sägas att ett stort antal av texterna på webbplatsen Språk, tro och religion kan läsas som ett teologiskt försvar för Thorkild Grosbølls teologi och prästgärning. Se t.ex. artiklarna "Har kristen tro en framtid?" (Vår Lösen, nr 8/1996), "Kallad att vara ett ljus i världen" (Vår Lösen, nr 5-6/1997), "Kristus är uppstånden!" (Svensk Kyrkotidning, nr 16/1998), "Döden - meningen med livet?" (Svensk Kyrkotidning, nr 40/2003) och boken "Existentiell livssyn - kristen tro?". Det gäller i högsta grad också artikeln "Vad innebär kristen gudstro?" (Svensk Kyrkotidning, nr 33-34/2004) som nämnts ovan. 

PS april 2014. I en blogg den 1 februari 2013 kommenterar jag Grosbøllkonflikten utifrån den teologiska horisont där jag befinner mig sedan några år. "Nr 37. Sökes: Ateistkristen präst med stark förankring i traditionen". Utgångspunkten var en uppmärksammad platsannons i januari där en dansk församling sökte ny präst "helst troende". Som en bilaga finns där också det brev jag skrev till biskop Lise-Lotte Rebel den 22 augusti 2004. Med i brevet fanns ett rykande färskt nummer av Svensk Kyrkotidning med min artikel "Vad innebär kristen gudstro" DS.  

till sidans början

 

Maj 2005: Senaste nytt om Grosbøll! Det danska kyrkoministeriet har den 11 maj 2005 bestämt att kyrkoherde Thorkild Grosbøll får återinträda i tjänst. Att det inte blir prästrätt tycks av kommentarerna beror på att det uppstått procedurproblem. Läs kyrkoministeriets uttalande! (Länk 15.5.2005)

 

Nytt! Annika Ahlefelt: "Kontroversiell präst får fortsätta". Kyrkans Tidning nr 20/2005 (19-25 maj, s 13), nyhetsnotis. "Den omstridde danske församlingsprästen Thorkild Grosböll, känd för att inte tro på Gud, får en ny chans. Efter pingst ska han förnya sina prästlöften." (Kursiv - KT:s ingress. Länk 22.5.2005).

 

 

 

Carl Gustaf Olofsson: "Vad innebär kristen gudstro?". Publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug).  "I artikeln skiljs ut en kosmologisk respektive existentiell gudsfråga. Författaren menar att frågan om gudstro kontra ateism i vår tid alltmer blivit en skenproblem eller en pseudofråga utan djupare betydelse för människan. Detta sagt utifrån den kosmologiska betydelse som dessa ord har i dagens förhärskande språkbruk såväl inom som utanför kyrka och kristenhet. Den diskuterade problematiken illustreras just nu med full skärpa i Danmark där kyrkoherde Thorkild Grosbøll ställs inför prästrätt för att han som det sägs "inte tror på Gud"" . (Webbpublicerad den 26 augusti 2004).  Se också Olofssons tidigare artiklar i Svensk Kyrkotidning: "Kristus är uppstånden" (nr 16/1998) och "Döden - meningen med livet?" (nr 40/2003) där den senare också tangerar fallet Grosbøll. 

 

Ewa Svensson: "Präst som inte tror på Gud hotas av sparken". Dagens Nyheter, Utrikes, 2004-06-12. "Han kallas "prästen som inte tror på Gud". Thorkild Grosbøll, präst i Taarbæk norr om Köpenhamn blev känd långt utanför Danmarks gränser när han i fjol i en uppmärksammad tidningsintervju förklarade att han inte trodde på Gud, skapelsen och den helige ande." (Kursiv DN:s ingress. Länk 13.6.2004). 

"Grosbøll ställs inför andlig domstol". Kyrkans Tidning, Nyheter, nr 30/31,  "Grosbøll har skadat statskyrkan, menar den danska justitieministern Lene Espersson. Grosbølls uttalanden i press och prediksstol om Gud och kristendom, står i direkt motsats till vad folkkyrkan står för, anser både regeringen och Danska kyrkan. Därför ska Grosbølls försyndelser bedömas av teologiska experter vid en så kallad prästrätt."

 

Länkar till Danmarks radio. 

På Danmarks radios webbplats finns flera artiklar om fallet Grosbøll. En del av nyhetskaraktär och en del som kort tecknar bakgrunden till att Thorkild Grosbøll ställs inför prästrätt. 

 

Länkar till danska tidningar. 

Jyllandsposten:

Christian Thyepetersen: "Udsolgt til otte år gammel prædiken". Jyllandsposten 2004-06-13. "Sognepræst i Asminderød Lars Tjalve holdt en otte år gammel prædiken skrevet af den fritstillede præst Thorkild Grosbøll. Hver en plads i Grønholt Kirke i Nordsjælland var besat." (Kursiv Jyllandspostens ingress. Länk 13.9.2004). 
   OBS! I anslutning till artikeln finns länkar till ett antal andra artiklar från Jyllandsposten som gäller Grosbøllsaken.

 

www.teologinet.dk

På den danska webbplatsen www.teologinet.dk finns en samling länkar till dagstidningsartiklar om Grosbøllsaken. 

 

 

 

 

Till sidans början! [bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Länkar med anknytning till olika artiklar 
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - e-post: stor2@existentiell-tro.net

Till sidans början!